Impormasyon para doon sa bumibisita sa Katedral – Iglesia Catolica Palmariana

Impormasyon para doon sa bumibisita
sa Katedral

Ang Katedral ay maaaring bisitahin araw-araw sa gabi. Sa alas sais ng gabi ay nagsisimula ang Banal na Pagsamba, umpisa sa Banal na Misa. Ang sino mang nais pumasok ay dapat presente sa humigit-kumulang labinlimang minutos bago magsimula.

Hindi dapat kalimutan na dapat manamit ayon sa mga pamantayan na napakaliwanag na inesplika sa aming webpage. Tingnan Palmaryanong mga Pamantayan sa Pagiging Desenteng Kristiyano. Kung ikaw ay isang relihiyoso o isang pari, dapat ay lagi kang nakasuot ng sutana na naaayon sa iyong orden at, kung ikaw ay isang madre, dapat ay lagi kang nakasuot ng abito ng iyong orden.

Ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay naniniwala at ipinagtatanggol ang doktrina sa lahat ng panahon tungkol saTunay na Presensiya ni Kristo at ni Maria sa Eyokaristiya; kung ganoon, inaasahan namin sa mga bisita ang nararapat na respeto sa Kanilang Banal na mga Kamahalan na presente sa Pinakabanal na Sakramento sa Altar. Gayundin, hinihingi o inaatas namin na ang mga bisita ay lumuhod sa panahon ng Banal na Misa, maliban na lamang kung may kalagayan sila sa kalusugan na hindi ito maaaring gawin.

Ipinagpapatuloy namin ang Banal na Tradisyonal na mga Kustombre o Kinaugalian na ang mga lalake at ang mga babae ay dapat hiwalay sa loob ng Simbahan. Sa pagpasok sa Katedral ang mga lalake ay pupunta sa kanilang mga lugar sa kaliwa at ang mga babae sa kanan.

Ang Palmaryanong Simbahan ay hindi humihingi ng bayad para makapasok sa Sagradong Kapaligiran o sa pagpasok sa Katedral.

Maaari ring humingi ng mga polyeto, banal na mga larawan, at maliliit na mga aklat para sa pagdasal ng Banal na Rosaryo Penitensyal, na ipamimigay nang libre.

Hindi pinapayagang kumuha ng mga larawan sa loob ng Katedral.

Tanging ang mga kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan ang maaaring tumanggap ng Banal na Sakramento ng Komunyon kapag ito ay ibinibigay sa Banal na Misa.

Ang mga kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan ay nakadamit sa Carmelite Tertiary habits kapag sila ay pumunta sa Palmaryanong Banal na Pamunuan, ito ay espesyal na petisyon buhat sa Langit sa mga Aparisyon mula sa Langit sa El Palmar de Troya. Ang pamantayang ito ay eksklusibo para sa Palmaryanong mananampalataya, at ipinatutupad lamang kung sila ay dumadalo sa Sagradong Lugar na ito.