Mga Misyon – Iglesia Catolica Palmariana

Mga Bansang may mga Mananampalatayang Palmaryano

Argentina, Austria, Brazil, Colombia, England, Germany, Ireland, Kenya, Liechtenstein, Malta, New Zealand, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippines, Scotland, South Africa, Spain, Switzerland, United States, Venezuela.

Ang mga misyonerong Palmaryano ay pumupunta sa mga nabanggit na mga bansa, higit sa lahat ay para magdaos ng Banal na Sakripisyo ng Misa, magbigay ng Banal na mga Sakramento sa mga mananampalataya at magsagawa ng apostolado o pagtuturo doon sa mga nais na mas malaman pa ang tungkol sa Tunay na Simbahan ni Kristo.

Kahit linilimitahan ng mgaPalmaryanong misyonero sa mga bansang ito ang kanilang mga sarili, sila ay laging handang pumunta sa iba kung saan ay may mga taong may tunay na interes na malaman ang tungkol sa Banal na Palmaryanong Simbaha.

Alemania

Argentina

Austria

Brasil

Estados Unidos

Gran Bretaña

Irlanda

Kenya

Las Filipinas

Nigeria

Nueva Zelanda

Paraguay

Peru

Suiza

Venezuela