IKA-28 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Maligayang muling pagbabalik sa website ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Upang ang aming website ay maging mas malaki ang pakinabang sa iyong kaluluwa, maingat na pag-aralan ang mga limbag na Palmaryano, na magdadala sa iyo para makakuha ng kapayapaan at karunungan. Ang Ispiritu Santo, Diyos ng pagmamahal, ay humihimok sa mga kaluluwa para magbasa ng aming mga limbag upang matagpuan ang Katotohanan – ang walang pagkakamaling Katotohanan na ang Palmaryanong Simbahan ay ang tunay na Simbahan ni Kristo. Ang pinakamalaking palatandaan na ang website na ito ay galing sa Diyos ay ang interiyor na kapayapaan na iyong mararamdaman sa pagbasa ng mga publikasyon nito.  Sa ngayon ay may magagandang mga video ng Palmaryanong Simbahan na nakapublika sa You Tube. Ang mga tao ay maaaring mag-iwan ng mga komentaryo kung nais…
Read More

IKA-27 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Lagi nang isang malaking kagalakan para sa amin ang makita ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nakaaalam ng Tunay na Simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng website na ito. Ang malaking misteryo ng paglipat ng Simbahan ni Kristo mula sa Roma patungo sa El Palmar de Troya ay nananatiling hindi alam ng malawak na karamihan sa mundo. Sa kabila ng aming mga pagsisikap upang ipalaganap ang tunay na Pananampalataya kay Kristo, kami ay nananatiling nasa umpisa pa lamang ng apostolado. Hindi pa namin napaglalagablab ang malaking mga makina para magdala ng isang malaking apostolado sa buong mundo. Masasabing kami ay gumagawa pa lamang ng mga paghahanda para rito. Kami ay naghahanda ng daan para sa aksiyon ng Apostol ng mga Apostoles, si Hesukristo. Inihahanda Niya ang lahat…
Read More

IKA-26 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Ang website na ito ay may espesyal na importanteng misyon. Isa sa parte ng layunin nito ay para bigyan ang mga tao ng oportunidad upang makabasa ng impormasyong maaasahan. Kahi’t na ang radyo at telebisyon at iba pa ay nag-uulat ng mga balitang makatutulong para maunawaan ang isang sitwasyon, gayon pa man kung pagdating sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan, ay lagi nang parang ginugulo nila ang impormasyon. Ang ibang bahagi ay totoo, subali’t maraming ibang mga bahagi ng impormasyon ay malayong malayo sa katotohanan.Dahil sa kailan lang na pagsiklab ng COVID-19 sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha, maraming mga publisidad ang muling ibinigay sa Palmaryanong Simbahan. Nagkaroon ng maraming mga programa sa telebisyon, mga pagbabalita sa radyo, sa internet at…
Read More

IKA-25 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Kami ay nasa ikatlong taon na ngayon ng espesyal na website na ito.  Tinawag namin itong espesyal dahil ito ay nagbubukas sa mata sa napakaraming mga kaluluwang nag-akalang ang tradisyonal na mga debosyon ng Katolikong Simbahan ay nawala na sa mukha ng mundo.  Ang solidong Katolikong Doktrinang ipinakita sa aming website ay nakapagpapagalak doon sa may mababang loob at nadismaya sa lahat ng mga teoryang ipinakita ng romanong simbahan, na sa pangkalahatan ay mga modernong progresistang mga ideya – ang lahat ay malayo sa tradisyonal na Katolikong Doktrina.  Umaasa kami na ang bagong taon na ito ay magdadala ng milyong mga pagbisita sa “website ng Langit”.  Isang milyon man lamang ang makakikita ng Doktrina ng Tunay na Simbahan ni Hesukristo.  Isang milyon man lamang ang makapagsasabi sa iba pang milyones…
Read More

IKA-24 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Inilalathala na namin ngayon ang ika-24 ulat sa website ng Langit.  Dahil kami ay gumagawa ng ulat sa bawa’t buwan, ang ibig sabihin nito ay nakumpleto na namin ang dalawang taon sa pagpapalaganap ng mga Mensaheng galing sa Langit sa paraang ito.  Kami ay may lahat ng karapatan sa mundo upang tawagin ang website na ito na “website ng Langit”.  Ang dahilan ay ang Banal na Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo.  Sapagka’t ito ang Tunay na Simbahan, ito ay binibigyan ng inspirasyon ng Diyos Ispiritu Santo upang ipalaganap ang Tunay na Pananampalataya sa buong mundo.  Kami ay mayroon nang mas maraming mga lathalain sa website kaysa noong nagsisimula pa lamang kami sa nakaraang dalawang taon.  Kami ay nakapag-upload na ng sapat na impormasyon at mga lathalain…
Read More

IKA-23 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Tulad ng dati, kami ay napakaabala nitong nakaraang buwan sa aming Apostolikong pagsisikap na madala ang balita tungkol sa Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan sa bagong mga pook at para madagdagan ang bilang ng mga bisita sa ibang lugar kung saan kami ay kilala na. Ang nakaraang Konsagrasyon ng Rusya sa Imakuladong Puso ni Maria ng Kanyang Kabanalan Papa Pedro III ay lumikha ng maraming interes sa buong mundo. Ipinakita na namin sa video ang Konsagrasyon sa You Tube sa Espanyol, Ingles, Aleman, Polish at Rusyan, at naghahanda kami ng mga subtitles sa maraming iba pang mga wika. Ang iba ay nagtanong kung bakit ang Papa ay ginawa ang Konsagrasyong ito. Sa hindi pa natatagalang inilabas na Dekrito ng Papa tungkol sa Solemneng Konsagrasyon ng Rusya sa Imakuladong Puso ni…
Read More

Ika-22 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa nakaraang buwan na ito ng Setyembre ay napakakapaki-pakinabang para sa aming apostolado. Malaking bilang ng mga tao buhat sa iba’t-ibang mga bansa ang nagbasa ng aming mga post. Sa tulong ng Diyos, isang araw ang mga publikasyong ito ay magagamit ng hindi mabilang na mga kaluluwa para sa kanilang kumbersiyon. Hindi kami umaasa ng malaking kumbersiyon, sa ngayon. Maaaring hindi namin makita ang mga bunga sa maikling panahon, at malamang hindi namin makita ito sa buhay na ito. Kami ay kuntento na na kahit papaano ay nalaman na ang Tunay na Simbahan ni Kristo ay nananatili at ang ating Panginoon ay hindi ito iniwanan. Tulad sa buto ng mustasa, napakaliit at walang halaga sa mga mata ng tao, ang aming apostolado ay hahantong sa isang mayabong na kahoy na…
Read More

Ika-21 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa muli ay inilalahad namin ang magandang balita sa apostolado ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Malaking mga pagsisikap ang ginawa sa huling buwan na ito ng Agosto upang ipalaganap ang debosyon sa Banal na Mukha ni Hesus. Nagawa naming makarating sa pinakamalayong mga pook ng mundo, dala ang kaalaman ng Palmaryano Katolikong Simbahan sa mga dulo ng mundo sa pamamagitan ng isang magandang video ng Banal na Mukha. Ipinresenta sa sampung iba’t-ibang mga wika, ang Pinakabanal at Pinakamagandang Mukha ng Ating Panginoong Hesukristo ay pumukaw sa mga puso ng maraming mga tao, hihimukin silang mahalin Siya nang mas higit at dalhin palapit sa Kanyang Tunay na Simbahan, na maliit sa bilang subali’t malaki sa kabanalan. Ang lahat ay inaanyayahang pumasok sa maliit na paraisong ito, na ang Simbahan ni Kristo,…
Read More

Ika-20 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa Hulyong ito, ang bilang ng mga bumisita sa aming website ay tumaas ng 34% kumpara sa Hunyo. Sa buwan na ito ng Agosto, kami ay nagsasagawa ng isang malaking apostolado, ikinakalat ang debosyon sa Banal na Mukha ng Ating Panginoong Hesukristo, Tagapagligtas ng sangkatauhan at Kaginhawahan ng ating mga puso. Sa kabila ng ilang mga kahirapan, na sa ngayon ay napagtagumpayan salamat sa Diyos, kami ay nakapag-upload sa YouTube ng isang video tungkol sa Banal na Mukha na may pangalawang pamagat sa sampung mga wika. Sa paraang ito, kami ay umaasang makakakamit ng malaking mga pagpapala para sa sangkatauhan buhat sa Eternal na Ama sa pamamagitan ng Banal na Mukha ng Kanyang minamahal na Anak, si Hesukristo.Ang Mehiko ay umakyat sa pangatlong puwesto sa talaan ng pinakamataas na bilang…
Read More

Ikalabinsiyam na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang Hunyo ay mas mapayapang buwan sa bilang ng mga bumisita sa aming website kumpara sa Mayo. Noong Mayo, maraming mga tao ang nakakita sa mga publikasyon tungkol sa Banal na Birheng Maria, ang ating maluwalhating Ina sa Langit, na nangangalaga sa atin nang labis mula sa Langit. Upang mapasaya ang ating Banal na Ina, sa darating na buwan ng Agosto kami ay patuloy na magpapakita sa Kanya ng aming walang kondisyong pagmamahal, nagpapasalamat sa Kanya para sa kanyang banal na pamamagitan sa harap ng Kanyang Anak para sa mga banepisyong nakuha Niya para sa amin. Ang Agosto ay isang napakaespesyal na buwan. Kami ay nag-oorganisa ng isang napakalaking apostolado sa internet upang ipalaganap ang debosyon sa Banal na Mukha ng Kanyang Banal na Anak na si Hesukristo, Tagapagligtas ng…
Read More