IKA-49 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

IKA-49 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Mula sa mga komentaryo na ginawa sa ilang mga website, may mga tao, marahil marami, na nag-aakala sa atin na baliw, erehe, mapanlinlang na mga pari at isang libong iba pang katulad na mga bagay.  Bakit nga ba napakahirap makita at tanggapin ang Tunay na Simbahan? Kung tayo ay bumaling sa Kalbaryo, makikita natin doon ang Anak ng Diyos, halos hubad, na ipinako sa Krus, naghihirap sa loob ng tatlong oras sa dalawang kahoy na biga na pinagdugtong upang gawing katawa-tawa si Hesus hangga't maaari. Ito ay isang katotohanan na tinatanggap ng lahat ng mga Kristiyano.  Tanggap na nila ngayon dahil napatunayan na ang katotohanang ito.  Ang patunay ay nabuhay si Kristo mula sa mga patay pagkatapos ng mga kalupitan na ginawa nila sa Kanya.  Ang maraming himala ni Kristo…
Read More
IKA-48 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

IKA-48 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang dakilang misyon ng Banal na Palmaryanong Simbahan ay nagbibigay sa atin ng malaking kapayapaan at katahimikan dahil ang Diyos Espiritu Santo ay ang Tagataguyod ng misyong iyon. Ano ang misyon na iyon? Ito ay isang doktrinal, disiplina at liturhikal na pagpapanibago, na hindi pa nakikilala sa Simbahang Katoliko. At bakit ito ginagawa ngayon? Buweno, dahil sa sandaling ito ang Simbahan ay nabawasan sa isang maliit na bilang, at ang mga mananampalataya ng bilang na iyon ay napakatapat at nagsasagawa ng Pananampalatayang Katoliko nang may malaking dedikasyon at pagkamasunurin. Ito mismo ang kailangan ng Espiritu Santo: pagiging masunurin sa Kanyang banal na mga inspirasyon. Ang mapagpakumbabang mga kaluluwa ay yaong mga gumagawa ng kalooban ng Diyos dahil mahal nila ang Diyos at gustong maglingkod at magbigay-lugod sa Diyos sa lahat…
Read More
IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Una sa lahat, tayo ay magsasagawa ng malinaw na mga palatandaan na ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.  Oo, ang totoo:  hindi isang sekta na inaangkin ng maraming mga mangmang sa maraming lugar.  Ang Tunay na Simbahan ay nangangahulugang ang tanging Simbahan na tapat kay Kristo at ang tanging Simbahan na nagtataglay ng Eukaristikong presensya ni Kristo.  Ang Tunay na Simbahan, tapat sa tamang doktrina, ay ang Palmaryanong Simbahan.  Dahil dito, bagama't may nagsasabi na ang Palmaryanong Simbahan ay isang sekta, ipinahahayag namin na ang Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.     Upang malinaw na maunawaan kung bakit sigurado tayo na ito ang Tunay na Simbahan, gagawa tayo ng paghahambing sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa Langit at kung ano…
Read More
IKA-46 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

IKA-46 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang Simbahan ni Kristo ay Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryano.  Si Kristo ang Unibersal na Hari, ang Pinakabanal na Maria ay ang Unibersal na Reyna.  Bilang Reyna, ang Banal na Birheng Maria ay nararapat na igalang ng lahat ng mga tao.  Tayo ay nabubuhay sa napakahirap na panahon, isang panahon na kung saan iyong mga nagmamahal at nagsisilbi sa Reyna ng Langit ay nagdurusa sa katotohanang napakaraming mga tao ang humahamak sa Kanya.  Sa anumang paraan ay sinusubukan nilang paliitin ang pigura ni Maria, ang Ating Ina sa Langit.  Maraming mga banal ang nagsasabing ang Imakuladang Birheng Maria ay mabuting babae.  Subali’t ang salitang “mabuti” ay walang kahulugan kung sa parehong pagkakataon ay itinatanggi nila na si Maria ay ang Imakuladang Birheng Maria.  Iyong mga itinatanggi ang Kanyang pagiging…
Read More
IKA-45 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

IKA-45 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Para matuklasan ang katotohanan tungkol sa Tunay na Simbahan, ang isang mahalagang bagay ay ang maniwala sa katotohanan.  Ang isang katotohanan ay ito:  Si Clemente Domínguez y Gómez, ngayon Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila, ay tumanggap ng Mga Mensahe mula sa Langit.  Marami ang nagsasabi na ito ay maaaring hindi totoo sapagka’t siya ay isang makasalanan.  Nguni’t ito ay mas lalo pang katuwiran para paniwalaan na maaaring siya ay tumanggap ng mga Mensahe mula sa Langit, sapagka’t siya mismo ang itinatama ng Langit.  Ang isang santo ay hindi na kailangan pang bigyan ng napakaraming mga mensahe.  Ang mga mensahe ay ibinigay para sa kumbersiyon ng mga makasalanan, at dahil ang mundo ay puno ng mga makasalanan, ang Diyos ay pumipili ng isa sa kanila at hinihipo ang kanyang puso…
Read More

IKA-44 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang ulat na ito ay nagsisikap upang matinag ang mga puso noong mga nais na maging matapat kay Kristo para makilala ang tunay na Papa, ang Kanyang Kabanalan Pedro III.  Milyong mga Romano Katoliko ang sumusunod nang may katapatan sa antipapa na ang pamunuan ay nasa Roma.  Sinasabing napakaraming mga tao, marahil daang milyon, ang nagtatanggol sa antipapa, samantalang ang tunay na Papa ay kinikilala bilang Bikaryo ni Kristo ng isang maliit na grupo lamang ng mga mananampalataya.  Ito ay napakaseryosong bagay dahil ang Diyos, Isa at May Tatlong Pagkakaisa, ay binigyan ang Papa ng kapangyarihan para mamuno sa ngalan Niya.  Ang Papa ay Bikaryo ni Kristo.  Pinili ni Kristo si Pedro para pamunuan ang Simbahan, at tayong lahat ay nararapat na sumunod sa mga kahalili ni San Pedro, na…
Read More

IKA-43 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Nais naming iulat na may napakalaking debosyon at pagmamahal sa Banal na Mukha ni Hesus sa mundo.  Maraming mga tao ang nakatanggap ng maliliit na tarhetang may panalangin mula sa Aksyon Katoliko Palmaryano na may malaking sigla at pasasalamat.  Hindi lamang kaunti, nguni’t maraming mga tao ang nabighani sa Banal na Mukha nang sila ay mabigyan ng tarhetang may panalangin.  Lohikal ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ipinamimigay ang banal na mga tarhetang ito ng Banal na Mukha ni Hesus nang walang bayad.  Ang apostolado ng Banal na Mukha ay ginagawa dahil sa pagmamahal sa Ating Banal na Tagapagligtas at hindi sa pinansiyal na kita.  Napakaraming mga tao ang nagkagusto sa mga tarhetang ito ng Banal na Mukha kaya kinailangan naming mag-imprinta pa nang marami sa iba’t-ibang mga bansa.  Kami ay…
Read More

IKA-42 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Viva la Santa Faz!    Ayon sa Katekismo Palmaryano, ang pangunahing debosyon ng Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan ay para sa Banal na Mukha ng Ating Panginoong Hesukristo. Sa dahilang ito, sa aming Relihiyosong Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha, ang sagot na ibinibigay sa mga utos ng Papa ay laging: Viva la Santa Faz! (Mabuhay ang Banal na Mukha!). Sa sagot na ito, ang pagtalima sa Diyos ay pinoproklama sa pamamagitan ng mga utos ng Banal na Papa na kumakatawan kay Kristo sa mundo. Ang Palmaryanong Moral ay inaatasan ang mga Pari na espesyal na ituro ang tungkol kay Kristong Nakapako. Sa pamamagitan ng pagturo tungkol kay Kristong Nakapako, tinuturuan namin ang mananampalataya na mahalin at gumawa ng reparasyon sa Banal na Mukha ni Hesus, na labis na nalapastangan…
Read More

IKA-41 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ave María Purísima!Sa panahong ito kami ay magsisimula ng ulat sa pamamagitan ng Palmaryanong pagbati na ”Ave María Purísima, sin pecado concebida” (Ave Maria Pinakadalisay, pinaglihi nang walang kasalanan”).  Ito ay hindi na bagong pasimula ng Palmaryano Katolikong Simbahan, subali’t ito ay isang tradisyonal na pagbati na maaalaala ng nakatatandang mga tao na dati nang ginagamit at naririnig sa lumipas na mga taon.  Kapag ang dalawang Palmaryano ay bumati sa bawa’t isa, sila ay hindi lamang bumabati sa isa’t-isa:  sila ay nagdarasal din, sapagka’t ang “Ave María Purísima, sin pecado concebida” ay isa sa aming pangunahing mga panalangin.  Kapag ang dalawang Palmaryano ay nagsabi ng “Ave María Purísima, sin pecado concebida” sila ay naglulunsad ng isang makapangyarihang pagpapaalis ng demonyo laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon.  Kapag ang…
Read More

IKA-40 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Kung ang Langit ay mabuksan at pagnilayan ng lahat ng mga naninirahan sa lupa, isang hindi maisip na bilang ng mga Santo ang makikita.  Kabilang sa mga ito, sa kilalang mga lugar ay ang mga kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan na namatay pagkatapos na mag-apostata ang Romanong Simbahan noong 1978.  Alam natin mula sa doktrina ng Banal na Apostolikong Simbahan ni Kristo, na ang Palmaryanong Simbahan, na ang Langit ay hindi isang lugar nguni’t estado.  Sa ganitong estado, ang kaluluwa ay nagtatamasa ng makalangit na kaligayahan na hindi maihahambing sa anumang iba pang kaligayahan na alam natin.  Ang Langit ang gantimpala para sa mga kaluluwang tapat sa Diyos na naglingkod  sa Kanya at nagsakripisyo para sa Kanya rito sa lupa.  Sa kabila ng kakila-kilabot na diyabolikong pag-uusig laban dito,…
Read More