IKA-41 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Ave María Purísima!Sa panahong ito kami ay magsisimula ng ulat sa pamamagitan ng Palmaryanong pagbati na ”Ave María Purísima, sin pecado concebida” (Ave Maria Pinakadalisay, pinaglihi nang walang kasalanan”).  Ito ay hindi na bagong pasimula ng Palmaryano Katolikong Simbahan, subali’t ito ay isang tradisyonal na pagbati na maaalaala ng nakatatandang mga tao na dati nang ginagamit at naririnig sa lumipas na mga taon.  Kapag ang dalawang Palmaryano ay bumati sa bawa’t isa, sila ay hindi lamang bumabati sa isa’t-isa:  sila ay nagdarasal din, sapagka’t ang “Ave María Purísima, sin pecado concebida” ay isa sa aming pangunahing mga panalangin.  Kapag ang dalawang Palmaryano ay nagsabi ng “Ave María Purísima, sin pecado concebida” sila ay naglulunsad ng isang makapangyarihang pagpapaalis ng demonyo laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon.  Kapag ang…
Read More

IKA-40 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Kung ang Langit ay mabuksan at pagnilayan ng lahat ng mga naninirahan sa lupa, isang hindi maisip na bilang ng mga Santo ang makikita.  Kabilang sa mga ito, sa kilalang mga lugar ay ang mga kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan na namatay pagkatapos na mag-apostata ang Romanong Simbahan noong 1978.  Alam natin mula sa doktrina ng Banal na Apostolikong Simbahan ni Kristo, na ang Palmaryanong Simbahan, na ang Langit ay hindi isang lugar nguni’t estado.  Sa ganitong estado, ang kaluluwa ay nagtatamasa ng makalangit na kaligayahan na hindi maihahambing sa anumang iba pang kaligayahan na alam natin.  Ang Langit ang gantimpala para sa mga kaluluwang tapat sa Diyos na naglingkod  sa Kanya at nagsakripisyo para sa Kanya rito sa lupa.  Sa kabila ng kakila-kilabot na diyabolikong pag-uusig laban dito,…
Read More

IKA-39 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Para roon sa mga hindi pa gaanong alam ang kasaysayan ng Banal na Palmaryanong Simbahan, kinakailangang gunitain ang katauhan ni San Pablo VI, Martir ng Batikano. Bago namatay ang Dakilang Papa na ito ng Romano Katolikong Simbahan, siya ay minanipula at dinruga ng mga kaaway ng Simbahan. Nakapanghihinayang, siya ay hindi nagkaroon ng sapat na suporta mula sa mga Kardinal at mga Obispo upang mapanatiling matatag ang Katolikong Simbahan sa daang tinatahak nito simula nang inilipat ni San Pedro ang Simbahan sa Roma. Kahit na si San Pablo VI (Naging Papa simula 6-19-1963 hanggang 8-6-1978) ay tunay na Papa, napakarami sa kanyang mga Kardinal at mga Obispo ay hindi naging matapat sa Simbahan. Lahat ng uri ng mga erehya, mga Freemason, mga Komunista, at iba pa, ay naipasok sa Romanong…
Read More

IKA-38 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Ito ay isang bagay na hindi dapat pagtawanan tulad ng ginagawa ng iba, na tinatawag itong isang sekta. Iyong mga tumatawag dito nang ganoon ay nagpapakita ng malaking kamangmangan. Dahil hindi nila ito nauunawaan, pinupulaan at pinagtatawanan nila ito, sa ganoong paraan ay nagpapakita ng kakulangan nila sa karunungan at edukasyong pangrelihiyon. Ang Pinakabanal na Birheng Maria ay pinili ang nayon ng El Palmar de Troya para sa Kanyang malaking Aparisyon noong 1968 sa napakamahalagang mga kadahilanan. Bago ang Aparisyong iyon sa El Palmar de Troya, ang sumusunod ay tinuran na sa pamamagitan ng propesiya sa mga Aparisyon sa Ezquioga, Espanya, nang ang Ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi: “Magkakaroon ng mga palatandaan bago maganap…
Read More

IKA-37 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Noong ika-13 ng Oktobre, 1917, ay nagkaroon ng kaganapan mula sa langit sa Fatima nang ang Pinakabanal na Birheng Maria ay isinakatuparan ang kanyang pangakong gagawa ng isang malaking himala sa araw na ito sa harap ng 100,000 mga tao. Sa ganito ring paraan, ang Imakuladang Birheng Maria ay nangako na gagawa ng isang Malaking Himala sa Sagradong Lugar ng mga Aparisyon sa El Palmar de Troya upang ipakita sa mundo na ang Isa, Banal Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo, na inilipat doon dahil sa pag-apostata ng romanong simbahan. Kapag ang malaking himalang ito ay maganap, ang Birheng Maria ay makikita sa itaas ng malaking Katedral ng El Palmar ng lahat ng mga nakatira sa mundo. Ang Banal na Palmaryanong Simbahan sa panahong…
Read More

IKA-36 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Bawa’t buwan kami ay nagpepresenta ng ulat na ito para makapagbigay ng ideya kung ano ang nangyayari sa aming website. Tatlong taon na simula nang kami ay mag-umpisa. Ang mahalaga ay nagkaroon na ng mga kumbersiyon. Hindi marami, nguni’t oo, may mga bagong mananampalataya. Sa kabila ng lahat ng masasamang inilathala laban sa Palmaryanong Simbahan, ang Banal na Simbahang ito ay nalalampasan ang lahat ng mga balakid at nakapagpapaligaya nang lubos sa Banal na Pundador nito, ang Ating Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay ng Palmaryano Katolikong Simbahan ay malapit na. Ikonsidera natin na si Hesus, Tagapagligtas ng tao, ay nagpapatuloy sa Kanyang gawaing pagligtas sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan, na ngayon ay ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan. Nais mong paligayahin si Hesus? Maging kasapi ng Kanyang Simbahan at…
Read More

IKA-35 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Sa Ulat na ito ay nais naming magpasalamat doon sa mga tumulong sa amin nang marami sa pamamagitan ng kanilang nakasisiglang mga komentaryo sa iba’t-ibang mga website. Tinutukoy namin iyong mga hindi kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan, subali’t malinaw na nakikita ang mabuting gawain na aming ginagawa. Halimbawa, ang aming videong “The Glory of the Church” ay nakatanggap ng ilang magandang mga komentaryo, tulad nitong isa, halimbawa: “Kapapanood ko pa lamang ng video. Pantastiko! Kahanga-hanga! Kaakit-akit! Imposibleng pagkatapos mapanood ito ay hindi mag-alab ng pagmamahal at debosyon! Nasaan ako sa napakaraming mga taong malayo sa ganoon kadakilang ganda at kariktan! Salamat sa inyong lahat sa pagshare nito!”Naniniwala kaming ang bilang ng mga masamang komentaryo ay higit na mas mataas kaysa sa mabuti. Binura namin ang mga komentaryong ito dahil…
Read More

IKA-34 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Salamat ng libong ulit sa Diyos at sa Banal na Ispiritu, ang Diyos ng Pagmamahal, dahil sa Kanyang matalinong mga inspirasyon na nagbukas ng daan para sa malaking bilang ng mga tao para makakuha ng kaalaman tungkol sa Tunay na Simbahan. Kailan lamang, kami ay nakagawa ng isang napakaimportanteng apostolado sa maraming mga bansa salamat sa mga liwanag na ibinibigay ng Banal na Ispiritu sa Aksiyon Katoliko Palmaryano. Makatuwirang, ang mga inspirasyong ito ay dumarating sa pamamagitan ng Banal na Birheng Maria, ang Pinakadalisay na Esposa ng Banal na Ispiritu. At paano malalaman na ang mga inspirasyong ito ay mula sa Diyos? Dahil ang tao ay inklinado sa masama, at kung wala ang Banal na Ispiritu ay hindi siya makagagawa ng anumang mabuting mga gawain. Ang lahat ng mabuting mga…
Read More

IKA-33 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Ngayon ay tatlumpu’t tatlong buwan na simula nang simulan namin ang website na ito. Ang tatlumpu’t tatlo ay isang napakahalagang bilang dahil ito ang edad ni Kristo nang Siya ay namatay sa Krus para iligtas ang Sangkatauhan at buksan ang Langit para sa atin. Kasama ng Kanyang Pinakabanal na Ina, inialay ni Kristo ang kanyang sarili bilang biktima para sa atin, miserableng mga makasalanan. Kung ang sino man ay hindi kinonsidera ang kanyang sarili bilang isang miserableng makasalanan, siya ay lubos na nagkakamali. Mas madalas tayo ay nagkakasala nang napakaraming beses sa isang araw nang hindi natin ito naiisip dahil sa masamang mga kinasanayan na natin. Ang masamang salita ay isang kasalanan, isang bagay na kinasusuklaman ng Diyos at ito ay nararapat lamang ng Kanyang makatarungang parusa. Gayunman, gaano karaming…
Read More

IKA-32 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Sa paglipas ng panahon, ay nagiging malinaw na ang Diyos ay maingat na pinangangalagaan ang Kanyang Banal na Simbahan, na ngayon ay ang Palmaryano Katolikong Simbahan. Kahit na ang Palmaryanong Simbahan ay maliit pa lamang ang bilang, ito ay nakakukuha ng atensiyon ng maraming tao na hindi pa alam nang mabuti ang tungkol sa Banal na Simbahang to. Ang iba ay kinikilala ito bilag ang Tunay na Simbahan, subalit ang takot ay nagbubunsod sa kanila para umurong. Walang sinuman ang nais na pagtawanan ng iba, at ganito ang nagaganap doon sa pumapabor sa Palmaryanong Simbahan. Nakahihiyang mawala ang oportunidad na mapasapi sa paraisong ito sa mundo. Ito ay hindi isang eksaherasyon. Sa Palmaryanong Simbahan ang pinakamagandang mga grasyang ibinibigay ng Diyos sa isang tao ay nararanasan. Upang maunawaan ang Sagradong…
Read More