Ikalabinsiyam na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Ang Hunyo ay mas mapayapang buwan sa bilang ng mga bumisita sa aming website kumpara sa Mayo. Noong Mayo, maraming mga tao ang nakakita sa mga publikasyon tungkol sa Banal na Birheng Maria, ang ating maluwalhating Ina sa Langit, na nangangalaga sa atin nang labis mula sa Langit. Upang mapasaya ang ating Banal na Ina, sa darating na buwan ng Agosto kami ay patuloy na magpapakita sa Kanya ng aming walang kondisyong pagmamahal, nagpapasalamat sa Kanya para sa kanyang banal na pamamagitan sa harap ng Kanyang Anak para sa mga banepisyong nakuha Niya para sa amin. Ang Agosto ay isang napakaespesyal na buwan. Kami ay nag-oorganisa ng isang napakalaking apostolado sa internet upang ipalaganap ang debosyon sa Banal na Mukha ng Kanyang Banal na Anak na si Hesukristo, Tagapagligtas ng…
Read More

18. Ikalabing-walong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Ang buwan ng Mayo, buwan na dedikado sa Banal na Ispiritu at sa Banal na Birheng Maria, ay isang buwan na malaking tagumpay para sa Palmaryanong apostolado. Ang pangunahing layunin ng Aksyon Katoliko Palmaryanong mga gawain ay upang ipresenta ang malaking bilang ng mga tao sa Ina ng Diyos, sa ilalim ng Kanyang Matamis na Titulo ng Ating Ina ng Palmar Koronada. Ang bilang ng mga bumisita sa aming website ay dumagdag ng mahigit 35 porsyento noong Mayo kumpara sa Abril. Para sa buwan ng Hunyo, buwan na dedikado sa Sagradong Puso ni Hesus, umaasa kaming magpapatuloy na may napakalaking mga bilang. Daang libong mga tao ang makakikita sa mga video at mga larawan ng magandang imahen ng Ating Ina ng Palmar Koronada ang makikintal sa isip ang Kanyang ganda…
Read More

Ikalabimpitong Ulat Sa Website Ng Banal Na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Ang Dakilang Mangingisda ng mga Kaluluwa, Ang Kanyang Kabanalan, Papa Pedro III, ay patuloy na hinihimok ang Aksyon Katoliko Palmaryano na ipagpatuloy ang importanteng apostoladong ito. Inilunsad nang nakaraang labimpitong buwan, ang website na ito ay ginawa bilang instrumento upang ituro ang Tunay na Katolikong Pananampalataya sa maraming mga tao sa iba’t-ibang dako ng mundo. Bago nagkaroon nitong Palmaryanong website, ang lahat ng sinasabi tungkol sa Banal na Palmaryanong Simbahan sa Internet ay negatibo at mapanira. Ngayon, ang bahagi ng mabuting mga paskil ay tumataas pa lalo, na may malaking mga bunga. Gayundin, marami ring pagtaas ng mga malisyosong lathalain ang napansin, nguni’t maraming mga tao na ang nakapag-isip na may network ng mga kasinungalingan laban sa Simbahan. Ang Palmaryanong Simbahan ay napakaespesyal na pinapangalagaan ng Sagrada Pamilya, Hesus, Maria…
Read More

Ikalabinganim na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Sa pagdaan ng panahon simula nang inilunsad namin ang website na ito at pataas nang pataas na nakikita namin kung paano ang Banal na Ispiritu ay nagdadala ng liwanag ng Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan sa iba’t-ibang mga bansang nakakalat sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Una sa lahat, kami ay nasisiyahan na ang bilang ng mga bumisita sa aming website ay umangat ng labindalawang porsiyento noong Marso 2020 kumpara sa Pebrero ng taong ito. Ang bilang ng mga bumisitang patuloy na pumapasok buhat sa Espanya, Brazil at Argentina ay kapansin-pansin. Sa sandaling ito, ang Argentina ay nasa unang puwesto, ang Espanya ay nasa pangalawa at ang Brazil ay nasa pangatlo. Kakatuwa na ang mga bisita mula sa Espanya ay gumugugol nang malaking panahon sa pagtingin sa mga dokumento…
Read More

Ikalabinlimang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Muli, kami ay magbibigay ng pinakahuling balita mula sa opisyal na Palmaryanong website: direktang Inspirasyon mula sa Banal na Ispiritu upang ipalaganap ang Tunay na Pananampalataya kay Kristo sa buong mundo. Kami ay lubos na nasisiyahan sa bilang ng mga taong bumisita sa amin sa buwan na ito at walang dudang ang aming apostolado ay magreresulta sa milyong mga pagbisita sa hindi malayong hinaharap. May ibang mga bansang bumisita sa amin nang mas madalas kaysa iba, subali’t umaasa kaming masolusyonan namin ang sitwasyong ito sa pag-aaral ng mga bagong paraan sa pagsasagawa ng apostolado. Sa kabila ng masamang publisidad na umiiral laban sa Palmaryanong Simbahan, kami ay umaasang mapagtatagumpayan namin ito sa tulong ng Diyos, pinili naming magkaroon ng kontak sa mga taong masunurin kay Kristo at kay Maria.Kailan lamang,…
Read More

Ikalabingapat na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Ngayong tayo ay nasa ikalabingapat na buwan ng mga ulat, ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay natamo ang isa sa kanyang pinakaimportanteng layunin, ang ihain ang isang alternatibo sa gitna ng napakaraming huwad na mga relihiyong umiiral sa buong mundo. Kahit na kami ay nakasasagupa ng maraming mga kahirapan sa daang ito, ang apoy ng Banal na Ispiritu ay patuloy na nagtutulak sa Aksiyon Palmaryano Katoliko upang ituro sa sangkatauhan kung saan ang Tunay na Simbahan ni Kristo at ang Kanyang lehitimong Bikaryo, Ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III, ay matatagpuan. Ang Banal na Ispiritu ay ginagabayan ang Kanyang Simbahan para magpatuloy nang ligtas at matatag, kahit na sa gitna ng pinakamalaking kahirapan, tulad ng pagtawid ng mga Israelitas sa Red Sea nang ang tubig ay nahati.…
Read More

Ikalabintatlong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Sa ikalabintatlong ulat na ito ng Palmaryanong website, ay nais naming magpasalamat sa Diyos, sa Birheng Maria at San Jose sa pag-akit ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng website na ito tungo sa liwanag ng Tunay na Simbahan. Maliwanag na ang interes sa Palmaryanong Simbahan ay lumalakas. Sa pamamagitan ng aming apostolado, ang liwanag ay nagpakita sa loob ng kadiliman na sa kasalukuyan ay naghahari sa mundo. Sa madaling panahon ay makikita ninyo kung paano ang Palmaryanong apostolado ay magiging isang nag-aalab na apoy ng Pananampalataya, Pag-asa at Pagmamahal, na yumayakap sa mga bansa, nagdadala ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng Mabuting Pastol, si Hesukristo. Marami na ang kumilala na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan. Nakikita namin nang may…
Read More

Ikalabindalawang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Sa ikalabindalawang ulat na ito sa Palmaryanong website, muli kami ay nais na magpasalamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria sa napakaespesyal na paraan para sa matagumpay na apostolado ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Nitong huling buwan ng Nobyembre ay nagbunga ng malaking mga sorpresa. Sa muli nakamtan namin ang isang signipikanteng pagtaas sa mga bumisita sa aming website, na lumampas ng 100% mataas sa nagdaang buwan. Kailan lamang, ang Argentina ay ang bansang bumisita sa aming site nang pinakamadalas at ngayon ay nasa pangalawang puwesto, nalamangan ang Estados Unidos na humawak ng pangalawang puwesto sa halos isang taon. Kahit na ang Espanya ay may mas maraming mga pagbisita, ang Argentina ay pinakikitid ang puwang sa Espanya araw-araw. Ang India, itong napakaraming taong bansa ay nagpapakita na ng…
Read More

Ikalabingisang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Sa ikalabingisang ulat na ito sa Palmaryanong website, ay nais naming magpasalamat sa Diyos at sa Pinakabanal na Birheng Maria sa napakaespesyal na paraan para sa malaking tagumpay sa nakaraang buwan. Sa buwan ng Oktobre, ay may pagtaas ng mahigit sa 100% ang mga bisita sa aming opisyal na website. Hindi pa natatagalan, ang bansang pinakamadalas bumisita sa amin ay ang Argentina, na nagtatapos halos araw-araw sa unang puwesto. Ngayon ang Argentina ay nasa pang-apat na puwesto na sa pangkalahatan, kinuha ang puwesto ng Alemanya. Ang Mehiko ay patuloy na tumataas ang kanyang presensya sa aming page na kumuha ng pang-anim na puwesto. Ang isa sa mga bansang bumibisita sa amin nang pinakamadalas ngayon ay ang Nigeria, na nasa ikasiyam na puwesto na at sa malas ay hindi magtatagal ito…
Read More

Ikasampung Ulat Sa Web Page Ng Banal Na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Kami ay muling nag-uulat na ang aming Web Page ay patuloy na umaakit ng interes mula sa napakaraming bansa sa mundo. Kaunting mga lugar na lamang sa kasalukuyan ang nananatiling hindi nakaaalam ng Palmaryanong Simbahan. Ang bilang ng mga bumisita ay lalong tumataas. Sa malaking bilang, ang mga Mehikano at Poles sa partikular ay patuloy na tumataas sa kanilang interes na malaman ang Tunay na Simbahan ni Kristo nang mas mabuti. Sa 218 mga bansa o mga teritoryong bumibisita sa amin, ang Tsina ang humahawak ng pang-23 na puwesto, ang Rusya pang-30. Ang Argentina ay bumabawi: nakita namin ang pagtaas ng 30% sa mga pagbisita sa aming Web Page sa buwan ng Septyembre kung ihahambing sa buwan ng Agosto.Narito ang talaan ng sampung pangunahing mga bansang bumisita sa aming Web…
Read More