Mga Importanteng Tao sa Kasaysayan ng Palmaryanong Simbahan – Iglesia Catolica Palmariana

San Alfredo Ottaviani

Obispo. Doktor. Dinukot ng Vatican judeo-masonic grand lodge. Maalab na Haligi ng Katolikong Pagkilala Ayon sa Kaugalian at Protektor ng Banal na Palmaryanong Pamunuan.

Ipinanganak sa Roma, Italya, noong ika-29 ng Oktobre 1890.

Si Kardinal San Alfredo Ottaviani ay laging nasa tabi ni Papa San Pablo VI, ang Martir ng Batikano. Siya ay dakilang tagapagtanggol ng Katolikong Pagkilala Ayon sa Kaugalian at Banal na Tradisyon, buong lakas na linalabanan ang ereheng mga plano ng ‘judeo-masonic Vatican lodge’, na kung saan ang mga kardinal, mga obispo, mga pari at iba pang mga kasamahan, na mga pumatay kay Papa San Pablo VI. Ilan sa mga freemason na iyon nangunguna sina cardinal Juan Villot, Juan Benelli, Sebastian Baggi, Poletti at Casaroli. Ang masasamang mga taong ito ay nagpalsipika ng lagda ng Pinakadakilang Papa at nagpalabas ng palsipikadong mga dokumento. Ang mga freemason at iba pang mga erehe na nakapasok sa romanong pamunuan ay buong tapang na nakarating sa puntong sinira ang tunay na Misa, binago ito at pinalitan ito ng ereheng “novus ordo” mass, na inimbento ng dakilang freemason, ang traydor na arsobispo Bugnini. Si San Alfredo Ottaviani ay kumontra sa ereheng misa, at patuloy na nagdaos ng Banal na Tradisyonal na Misa.

Read More

San Cediel Maria ng Banal na Mukha at ng Ating Ina ng El Palmar Koronada

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Biktimang Kaluluwa. Apostol ng Banal na Sakripisyo ng Misa.

Tinawag na Federico Fernando Narro Siller sa mundo, siya ay ipinanganak sa Saltillo, Coahuila, Mexico, noong ika-30 ng Mayo 1912. Nang limang taong gulang, siya ay pumasok sa boarding school ng Congregation of the Christian School Brothers (La Salle) bilang isang mag-aaral at, habang bata pa, ay pumasok bilang isang Relihiyoso sa Kongregasyong iyon, kung saan siya ay nanatili sa loob ng halos limampung taon.

Read More

San Daniel Maria ng Banal na Mukha at ng Batang Hesus

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Biktimang Kaluluwa. Apostol ng Eternal na Ama.

Sa mundo Jose Maria Isidoro Pasquier, siya ay ipinanganak sa Le Pâquier, Fribourg Switzerland, noong ika-9 ng Hunyo 1903, at bininyagan nang araw ding iyon. Ang kanyang mga magulang, napakabanal na mga tao, lalo na ang kanyang ina ay sina Augusto Pasquier at Maria née Bussard, na sa kanilang kasal ay labindalawang mga anak ang isinilang. Si San Daniel Maria ay nag-aral ng primarya sa kanyang tinubuang bayan, at ng kanyang segundaryang pag-aaral sa Bulle. Sa edad na disisyete ay pumasok siya sa kolehiyo ng San Miguel sa Fribourg, at sa dalawampu’t apat ay pumasok sa kumbento ng San Mauricio sa Valais, Switzerland, at doon ay ipinagpatuloy ang kanyang Teolohiya hanggang sa kanyang Ordinasyon bilang Pari noong ika-14 ng Abril 1929.  

 Read More

San David Maria ng Banal na Mukha at ng Pasyon

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria.

Sa mundo Angel Maria Villamayor Cabañas, siya ay ipinanganak noong ika-2 ng Agusto 1919, sa Ybytymi, Paraguay. Ang kanyang mga magulang ay sina Epifanio Villamayor Delgado at Maria Eleuteria Cabañas Fariña. Sa apat na mga anak, siya ay pangatlong isinilang. Ang kanyang mga magulang ay mahirap na mga magsasaka, at noong 1930 ay lumipat sa Argentina kasama ang kanilang apat na mga anak sa paghanap ng mas magandang kinabukasan. Pinag-aral nila ang batang Angel Maria sa isang primaryang paaralan kung saan ay natagpuan niya ang unang mga problema sa kapaligirang walang kinikilalang relihiyon. Nang nasa edad na labing-apat, sa pagkamatay ng kanyang ama sa Posadas, Argentina, ay kinailangan niyang iwanan ang pag-aaral at magtrabaho bilang isang katulong sa tindahan. Ang kanyang mga magulang, napakarelihiyoso, ay ikinintal sa kanilang mga anak ang debosyon sa Pinakabanal na Birheng Maria, at si San David Maria, sa edad na dalawampu’t dalawa, ay pumasok sa Marianong Kongregasyon para sa mga kabataan sa kanyang parokya, at sa ilang panahon ay naging pangulo nito.

Read More

San Enoc Maria ng Banal na Mukha at ng Banal na Lambong

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Biktimang Kaluluwa. Protektor ng Banal na Palmaryanong Pamunuan.

Sa mundo, Luis Celso Caucig, siya ay anak ni Jose Causig at Ana née Scubin. Siya ay ipinanganak sa Prepotto, Udine, Italya, noong ika-27 ng Marso 1907, at bininyagan ng araw ding iyon. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka, mahirap ang kalagayan sa sosyedad. Siya ay pang-anim sa sampung magkakapatid, at pinakamatanda sa ikalawang kasal ng kanyang ina. Nagsimula siyang mag-aral ng primarya sa kanyang tinubuang bayan.

Read More

San Fulgencio Maria ng Banal na Mukha at ng mga Pighati ng Pinakabanal na Birhen

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Carmelitas ng Banal na Mukha kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Protektor ng nagsisising mga nag-apostata.

Sa mundo, Francisco Bernardo Sandler, siya ay ipinanganak noong ika-23 ng Oktobre 1917, sa Fall River, Massachusetts, Estados Unidos. Siya ay anak ni Jose Sandler at ni Alicia née Salvin. Siya ay pangatlo sa apat na mga anak na isinilang sa kasal. Dahil ang kanyang mga magulang ay nagpopropeso ng hudyong relihiyon, kaya natural lumaki siya bilang isang hudyo. Siya ay nag-aral ng primarya at segundarya sa isang paaralan sa kanyang tinubuang bayan hanggang 1935. Simula taong 1937 hanggang sa taong 1942, siya ay nag-aral ng musika sa Boston Conservatory at naging guro sa piano at musika sa mga paaralan ng estado sa Fall River. Read More

Imagen que contiene ropa, pared, interior, persona Descripción generada con confianza alta

Santa Jacinta ng Banal na Mukha at ni Santa Teresa ni Hesus

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha kasama ni Hesus at ni Maria. Biktimang Kaluluwa.

Tinawag na Maria Teresa Báscones Urigüen sa mundo, siya ay ipinanganak sa Aguilar de Campóo, Palencia, Espanya, noong ika-2 ng Septyembre 1960. Siya ay anak ni Juan Francisco Báscones Robles at ni Maria Rosario Urigüen Fernandez. Hindi nagtagal pagkapanganak, ay natuklasang siya ay may seryosong sakit sa puso, at siya ay nagkaroon ng operasyon sa edad na sampu.

Read More

San Jeremias Maria ng Banal na Mukha at ng Imakuladang Paglihi

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Biktimang Kaluluwa. Protektor ng Banal na Palmaryanong Pamunuan.

Tinawag na Jose Henry Villareal sa mundo, siya ay ipinanganak sa Daungan ng Espanya, Trinidad at Tobago, noong ika-22 ng Agusto 1919. Ang kanyang mga magulang ay tinatawag na George Villareal at ang kanyang asawa ay Celsa Teresa, at siya ay may apat na kapatid na mga lalake. Si San Jeremias Maria ay itim ang kulay. Naalaala niya na sa edad na limang taon ay nag-aral na siya, at pag-abot sa anim siya ay lumipat kasama ang kanyang ina at lola sa Isla ng Curaςao, Dutch West Indies, kung saan ay natuto siya ng Dutch, English at Espanyol na mga wika, gayundin ang wika doon sa Isla, na tinatawag na Papiamento.

Read More

San Josafat Maria ng Banal na Mukha at ng Imakuladang Paglihi kay Maria

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria.

Sa mundo, Patricio Jose Fearon, siya ay ipinanganak noong ika-24 ng Hulyo 1918 sa Levallyclanone, Rostrevor, Newry, Down, Ireland. Siya ay bininyagan kinabukasan. Anak ni Patricio Jose Fearon at ng kanyang asawang si Elizabeth, siya ang pinakamatanda sa apat na mga anak. Ang kanyang mga magulang ay umampon ng dalawang lalake at isang babae. Siya ay pumasok sa primaryang paaralan sa bayan ng Rostrevor. Nagtrabaho siya bilang manggagawa sa Ireland at sa England, Great Britain. Sa London noong 1943, ay may nakilala siyang isang matandang Pari na pinayuhan siyang maging isang Pari. Si San Josafat Maria ay nag-akalang makakaya niya ang kinakailangang mga pag-aaral, at noong ika-11 ng Pebrero 1946 ay pumasok sa ‘Capuchin noviciate’ sa Pantasaph, North Wales. Hindi nagtagal ay napag-isipan niyang ang mga pag-aaral ay napakahirap para sa kanya. Ang kanyang superior ay sinabihan siyang manatili bilang isang lego sa Orden, na kung saan sa bandang huli ay ginawa niya ang relihiyosong pangako.

Read More

San Justo Maria ng Banal na Mukha at ng Imakuladang Puso ni Maria

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Apostol ng Banal na Sakripisyo ng Misa.

Sa mundo Jaime Jose Williams, siya ay ipinanganak sa Forrestalstown, Clonroche, Wexford Ireland, noong ika-12 ng Mayo 1917, anak ni Jose Williams at ng kanyang asawang si Catherine née OˈNeil, na sa kanilang kasal ay limang mga anak ang isinilang. Si San Justo Maria ay nag-aral ng primarya sa Ireland at ilang bahagi ng kanyang segundarya rin, at natapos noong taong 1936 sa isang kolehiyo ng White Fathers sa England. Sumunod ay pumunta siya sa Belgium kung saan ay kumuha siya ng dalawang taon sa pilosopiya sa seminaryo ng White Fathers. Hindi nagtagal siya ay ipinadala nila sa Algeria sa kontinente ng Africa.  

Read More

San Leandro Maria ng Banal na Mukha at ng Batang Hesus

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Protektor ng Palmaryanong Banal na Pamunuan.

Sa mundo Camilo Estévez Puga, siya ay ipinanganak noong ika-15 ng Hunyo 1924, sa Maside, Carballino, Orense, Espanya. Siya ay anak ni Francisco Estévez at ng kanyang asawang si Protasia Puga Gutiérrez, parehong taimtim na mga relihiyoso at mariwasa. Ang Panginoon ay pinagkalooban ang kanyang ama ng dalawang pagpapakasal, dahil sa kanyang unang asawa ay may dalawa siyang mga anak; at nang mabalo, ay pinakasalan ang kapatid ng kanyang unang asawa, na nagkaroon siya ng walong mga anak, ang pang-anim sa kanila ay si San Leandro.

Read More

Imagen que contiene pared, persona, sombrero, interior Descripción generada con confianza muy alta

San Malaquias Maria ng Banal na Mukha at ni Maria

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Biktimang Kaluluwa.

Sa mundo, Tomas San Olan Healy, siya ay ipinanganak noong ika-5 ng Septyembre 1915 sa Clonmoyle, Cork, Ireland. Ang kanyang ama ay tinawag na Tomas Juan Healy, at ang kanyang ina Abigail née McCarthy, at anim na mga anak ang isinilang sa kanilang kasal. Nagkuwento si San Malaquias na ang kanyang pamilya ay napakakatoliko at sila ay nagdarasal ng Banal na Rosaryo nang sabay-sabay araw-araw, na pagkatapos ang kanyang ama ay nagdaragdag pa ng ibang mga dasal na halos ay isa na ring Rosaryo; lalo na kapag Banal na Kuwaresma, kung saan ang mga pinapasunod ng simbahan ay ginagawa nang may buong kahigpitan, at ginagawa ang mga espesyal na mga penitensiya.

Read More

Imagen que contiene persona, interior, hombre, ropa Descripción generada con confianza alta

Santa Maria Gregoria ng Banal na Mukha at ni Maria Auxiliadora

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Biktimang Kaluluwa. Sumasamba kay Kristo sa Tabernakulo.

Sa mundo, Maria Othilia Wilhelmina Schmidt, siya ay ipinanganak noong ika-6 ng Enero 1893, sa Klein, Hoschütz, Silesia, Poland, isang nayon na tuluyang naglaho noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang kanyang mga magulang ay sina Franz at Ana Schmidt.

Siya ay nag-aral para maging isang guro sa lengguwahe, at pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay pumasok sa Order of Sister Teachers noong 1917. Ginawa niya ang kanyang mga pangakong temporal ng taong 1918 at ang perpetwal na mga pangako sa taong 1925. Ginugol niya ang mga taon ng Unang Digmaang Pandaigdig sa Breslau, kung saan ay may malaking pagkukulang ng mga pagkain. Ang kanyang tanging kapatid na babae ay namatay dahil sa gutom. Si Santa Maria Gregoria ay gumugol ng animnapu’t-dalawang taon sa kanyang Orden, at nang matanggap ang mga mensahe at mga dokumento ni Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila, ay naging perpektong nalaman na siya ang tunay na Papa, kung kaya siya ay nagdesisyong iwanan ang kanyang kumbento at pumasok sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha. Maliban pa, hindi niya matanggap ang masonikong “novus ordo” ng Misa.

Read More

Imagen que contiene ropa, hombre, persona Descripción generada con confianza alta

Santa Maria Martina ng Banal na Mukha at ng Sagradong Puso ni Hesus

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Biktimang Kaluluwa.

Kilala sa mundo bilang Elizabeth Fisbeck, siya ay ipinanganak noong ika-19 ng Oktobre 1898, sa Oberhausen, Rhineland, Germany. Ang kanyang mga magulang ay sina Herman Fisbeck at ang kanyang asawang si Elizabeth née Rath. Siya ay panganay sa walong mga anak. Ang kanyang mga magulang ay taimtim ang pagkarelihiyoso at ikinintal sa kanilang mga anak ang dakilang pagmamahal sa Banal na Inang Simbahan at para sa Papa. Buhat sa pagkabata, si Santa Maria Martina ay naramdaman na ang panawagan para sa relihiyosong buhay, nguni’t sa panahong iyon ay kinailangang kalimutan ang hangarin dahil sa kanyang masamang kalusugan, dahil siya ay may malubhang hika.

 Read More

Imagen que contiene persona, interior, ropa, hombre Descripción generada con confianza muy alta

Santa Maria Paula ng Banal na Mukha at ng Krus

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktora. Mistiko. Estigmatik. Espiritwal na Martir. Protektora ng Palmaryanong Banal na Pamunuan.

Si Santa Maria Paula ng Banal na Mukha at ng Krus, sa mundo Maria Catalina Pathe, ay ipinanganak sa Nenagh, Tipperary, Ireland, noong ika-3 ng Agosto 1893. Ang kanyang mga magulang ay sina William Eugene Pathe at ang kanyang asawa si Anastasia née OˈSullivan, mayaman at taimtim na Katoliko. Labintatlong mga anak ang isinilang sa kasal na ito, siya ay pangatlo. Lahat sila ay nakatanggap ng Kristiyanong pagpapalaki; tatlo, dagdag pa, ay naging mga Pari.

Read More

Imagen que contiene persona, interior, ropa, hombre Descripción generada con confianza muy alta

Santa Maria Petra ng Banal na Mukha at ng Mapighati at Imakuladang Puso ni Maria

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Biktimang Kaluluwa.

Sa mundo Isabel Brigida Powers, siya ay ipinanganak noong ika-14 ng Agosto 1912 sa Lynn, Massachusetts, USA. Ang kanyang mga magulang, Jaime Powers at ang kanyang asawang si Brigida née Madden, mga Irish at debotong Katoliko. Siyam na mga anak ang isinilang sa kanilang kasal. Siya ay nag-aral ng primarya at segundarya sa Sisters of Our Lady of Namur sa Saint Mary’s School, sa Kanlurang Lynn.  

Read More

Santa Maria Teresa ng Banal na Mukha at ng Medalya Milagrosa

Marianong Apostol. Relihiyosa ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha kasama ni Hesus at ni Maria. Katuwang na Pundadora. Matriarka. Doktora. Protektora ng Banal na Palmaryanong Pamunuan.

Sa mundo, Frances Bernarda O’Malley, siya ay ipinanganak sa Dublin, Ireland, noong ika-11 ng Pebrero 1938, at bininyagan ilang araw ang nakaraan. Ang kanyang ama ay si Cristobal Roberto O’Malley, at ang kanyang ina ay si Frances née Gill, siya ay kinanonisa ni Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila. Siya ay pangwalo sa siyam na magkakapatid na isinilang sa kasal. Ang kanyang ina ay malalim ang pagkarelihiyosa at ikinintal ang mga obligasyon ng Katolikong Pananampalataya sa lahat ng kanyang mga anak. Si Santa Maria Teresa ay ginamit nang mabuti ang mabuting mga turo ng kanyang ina, kung kaya siya ay banal mula sa pagkabata. Ang kanyang ama ay isang koronel sa ‘Irish army’ at namumuno sa kampo ng armada sa Gormanstown, Drogheda. Dahil nakaranas ng mga dagok sa buhay, siya ay namatay noong ika-17 ng Pebrero 1947, nang ang kanyang anak ay siyam na taong gulang. Ang pamilya ay naiwan sa katakut-takot na kahirapan. Ang banal na huwaran ng kanyang ina nang siya ay nag-iisa na at may napakakaunting kabuhayan para patuloy na mabuhay ang pamilya ay nakatulong nang malaki sa paghubog ng karakter ng kanyang anak.

Read More

San Mateo Maria ng Banal na Mukha at ng Imakuladang Birheng Maria

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria.

Sa mundo, Ralph Horace Capitanelli Colombo, siya ay ipinanganak sa lungsod ng Santa Fe, Argentina, noong ika-15 ng Oktobre 1926. Ang kanyang mga magulang ay sina Luis Capitanelli, Italyano, at Isidora Petrona Colombo, Argentinian. Tatlong mga anak ang isinilang sa kanilang kasal. Ang ama ay namatay nang si San Mateo ay limang taong gulang, at ang kanyang ina ay inalagaan ang dalawang nabubuhay na mga anak, siya ay isang guro sa domestic science.

Si San Mateo Maria ay natanggap ang kanyang primaryang edukasyon una sa pampublikong paaralan, at sa paaralan ng Calvario, at sa bandang huli ay sa La Salle. Siya ay pumasok sa seminaryo noong ika-12 ng Marso 1938, sa edad na labing isang taong gulang, kung saan ay kinompleto niya ang kanyang primaryang pag-aaral at ang kanyang segundaryang pag-aaral, gayundin ang pilosopiya at Teolohiya.  

Read More

San Matusalem Maria ng Banal na Mukha at ni San Jose

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria.

Sa mundo Ramón Puigcercós Tordelespart, siya ay ipinanganak noong ika-30 ng Mayo 1898, sa Borredá, Barcelona, Espanya. Ang kanyang mga magulang ay sina Jose at Rosalia. Ang kanyang ina ay may malaking kahirapan sa pagsilang sa kanyang mga anak, at ang doktor ay pinayuhan siyang hindi na dapat pang manganak, dahil ang kanyang buhay ay nanganganib. Bilang taimtim na mananampalatayang Katoliko ay hindi niya binigyang pansin ang masamang payo, at hindi nagtagal ay ipinagbuntis niya ang bata na magiging si San Matusalem Maria. Bago siya ipanganak, siya ay nagsumamo sa Diyos na, kapag ang bata ay lalake ay tatanggapin Niya siya sa buhay ng pagiging Pari. Nang si San Matusalem Maria ay isang bata pa ang kanyang ama ay namatay. Nakatanggap siya ng grasya ng bokasyon bilang isang Pari sa ilang mga ispiritwal na mga pagsasanay, nang mabasa niya ang mga propesiya ni San Vicente Ferrer na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Makaraan ang kanyang mga pag-aaral sa seminaryo, siya ay inordinahang Pari sa Vich, Barcelona, Espanya, noong ika-1 ng Hulyo 1923.

Read More

 San Pedro Martin Ngô-dinh Thuc

Obispo. Doktor. Dinukot ng Vatican judeo-masonic grand lodge. Nag-orden at Nagkonsagrang Obispo kay Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila at Papa San Pedro II ang Dakila.

Ipinanganak sa Hue, Vietnam, noong ika-6 ng Oktobre 1897, sampung araw makaraang ipinanganak si Papa San Pablo VI.

Noong 1930, sa Vietnam, Ho Chi Minh ay ipinundar ang Indochinese communist party, ang basehan ng Vietminh revolutionary front, na ipinundar sa taong 1941. Makaraan ang okupasyon ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1941-1945), ang Ho Chi Minh ay ipinroklama ang Kalayaan ng kabiserang Hanoi noong ika-2 ng Septyembre 1945, subali’t hindi ito kinilala ng Pransya, at nagbunsod sa Digmaang Indochina. Ang Pransya ay tuluyang natalo sa Diem Bien Phu sa taong 1954, at iniwanan ang Vietnam. Dalawang independyenteng estado ng Vietnam ang pinorma: sa hilaga, ang demokratikong republika ng Vietnam sa ilalim ng rehimeng komunista, at sa timog, ang republika ng Vietnam na may malayang rehimen. Ang isang kapatid na lalake ni San Pedro Martin Ngô-dinh Thuc, na tinatawag na Ngô-dinh Diem, ay ang unang pinuno ng gobyerno, at makaraan ang isang taon ay umupo bilang presidente ng bansa, habang ang isa pang kapatid, si Ngô-dinh Nu, ay Pangunahing Ministro. Ang dalawang magkapatid na ito ay nagkaroon ng maalab na intensiyong gawin ang Vietnam na isang modelong Katolikong Estado.

Read More

 

San Rafael Maria ng Banal na Mukha at ni Maria Auxiliadora

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Apostol ng Banal na Sakripisyo ng Misa.

Tinawag na Andres Dombrovsky sa mundo, anak ni Jose Dombrovsky at ng kanyang asawang Matilda Roll, siya ay ipinanganak sa Mirasol, La Pampa, Argentina, noong ika-12 ng Abril 1915, tulad ng sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang; subali’t ang opisyal na dokumentong tala ng kanyang petsa ng kapanganakan ay ika-8 ng Mayo 1915, dahil ang kanyang mga magulang ay nakatira sa kanayonan, napakalayo mula sa bayan, at hanggang sa huling petsang ito ay hindi nakapunta at ipatala siya sa rehistro. Ang kanyang mga magulang, matatag na mga mananampalataya at debotong mga Katoliko, ay laging umaasa na ang Diyos ay pagkakalooban ng bokasyon ng pagiging pari ang iba sa kanilang mga anak na lalake; kung kaya, ang kanyang ina, sa umpisa ng pasukan sa paaralan ng taong 1928, ay dinala siya sa Salesian School of Mary Immaculate, na nasa bayan ng General Acha. Siya ay nasa paaralang ito sa mga taong 1928, 1929 at 1930. Noong ika-31 ng Disyembre sa huling taong ito, ang Padre Superyor ng paaralang ito, ay dinala siya, kasama ang ibang dalawa pang mga aspirante, sa isang lugar na tinatawag na Bernal. Simula 1931 hanggang 1934 siya ay tumira sa Bernal paaralan para sa relihiyoso at pormasyon para sa pagpari, pag-aral ng Latin at ang kanyang unang taon ng pagsasanay sa pagturo. Sa taong 1935, ay ginawa niya ang kanyang nobisyado sa isang separadong bahagi ng parehong paaralan, at sa taong 1938 ay nakapasa bilang isang guro sa paaralan sa primarya, at tinapos rin ang kanyang mga pag-aaral ng pilosopiya. Ang sumunod na tatlong taon, ngayon ay isa nang klerigo, ay nagturo siya bilang isang guro sa paaralan ng Pio IX sa Santa Maria de los Buenos Aires.

Read More

 San Sebastian Maria ng Banal na Mukha at ng Imakuladang Puso ni Maria

Marianong Apostol. Obispo. Relihiyoso ng Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha Kasama ni Hesus at ni Maria. Doktor. Protektor ng Banal na Palmaryanong Pamunuan.

Sa mundo, Emil George Wessolly, siya ay ipinanganak sa Gleiwitz, Silesia, Poland, noong ika-22 ng Disyembre 1907. Ang kanyang mga magulang ay sina Valentine Wesolly at Ana née Ogrodnik, at siya ay pang-anim sa sampung mga anak sa kasal. Dahil sa kakulangan sa pamumuhay sa pamilya, ay wala sa mga anak ang nakapag-aral nang mataas maliban kay San Sebastian, na sa espesyal na kalooban ng Diyos ay napiling yakapin ang Pagpari. Nag-aral siya ng kanyang primarya sa rural na paaralan ng Zerniki, malapit sa kanyang tinubuang bayan, hindi nagtagal ay nagpatuloy sa paaralan ng Hindenburg sa taong 1921, kung saan ay nanatili siya sa loob ng dalawang taon, at hindi nagtagal ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa loob ng isang taon sa paaralan ng mga Franciscan sa Neisse.  

Read More