Ikalabintatlong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa ikalabintatlong ulat na ito ng Palmaryanong website, ay nais naming magpasalamat sa Diyos, sa Birheng Maria at San Jose sa pag-akit ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng website na ito tungo sa liwanag ng Tunay na Simbahan. Maliwanag na ang interes sa Palmaryanong Simbahan ay lumalakas. Sa pamamagitan ng aming apostolado, ang liwanag ay nagpakita sa loob ng kadiliman na sa kasalukuyan ay naghahari sa mundo. Sa madaling panahon ay makikita ninyo kung paano ang Palmaryanong apostolado ay magiging isang nag-aalab na apoy ng Pananampalataya, Pag-asa at Pagmamahal, na yumayakap sa mga bansa, nagdadala ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng Mabuting Pastol, si Hesukristo. Marami na ang kumilala na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan. Nakikita namin nang may…
Read More