Ika-52 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ika-52 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan, ang Tunay na Simbahan ni Kristo, ay may misyong palawakin ang Kaharian ng Langit sa Mundo. Ang Langit ay isang lugar ng perpektong kaligayahan kung saan ang mga Anghel at mga Santo ay nakatira, ang lahat ay nagpupuri at nagluluwalhati sa Diyos. Ang Tunay na Simbahan, at hindi ang ibang mga simbahan, gaanong buti man sila sa tingin, ay may banal na misyon ng pagturo at paggawa ng Banal na Pagsamba upang palawakin ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa Mundo. Sa dahilang ito, ang Simbahan ay hindi maaaring manatiling walang ginagawa sa harap ng napakaraming ispiritwal na kasamaan na ngayon ay naghahari sa mga kaluluwa. Ang Simbahan ni Kristo ay kinakailangang magturo kung ano ang mga tungkulin ng mga tao sa Diyos. …
Read More