Ika-53 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ika-53 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
May isang kabataang babae na gumugol ng kanyang mga araw na nagdulot ng labis na kalungkutan kay Hesus dahil sa paraan ng pananamit niya, na nakakaakit sa mga lalaki. Naging matiyaga si Hesus sa kanya at isang araw ay muling minahal ng dalaga si Hesus at tumigil siya sa pagsusuot ng mapanuksong pananamit. Marahil ang kanyang intensyon ay hindi makapukaw, ngunit iyon ang nangyari nang magsuot siya ng miniskirt at masikip at naaaninag na damit. Siya ay isang halimbawa para sa ating lahat, at kailangan nating baguhin ang ating paraan ng pananamit kung tayo ay nagdudulot ng pinsala sa iba dahil dito. Mas mabuting hampasin ang isang tao kaysa udyukan siya na magkasala. Mas madaling madaig ang dagok kaysa magkaroon ng impeksyon sa kaluluwa sa pamamagitan ng pagkakasala kay Hesus.…
Read More