Ika-21 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa muli ay inilalahad namin ang magandang balita sa apostolado ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Malaking mga pagsisikap ang ginawa sa huling buwan na ito ng Agosto upang ipalaganap ang debosyon sa Banal na Mukha ni Hesus. Nagawa naming makarating sa pinakamalayong mga pook ng mundo, dala ang kaalaman ng Palmaryano Katolikong Simbahan sa mga dulo ng mundo sa pamamagitan ng isang magandang video ng Banal na Mukha. Ipinresenta sa sampung iba’t-ibang mga wika, ang Pinakabanal at Pinakamagandang Mukha ng Ating Panginoong Hesukristo ay pumukaw sa mga puso ng maraming mga tao, hihimukin silang mahalin Siya nang mas higit at dalhin palapit sa Kanyang Tunay na Simbahan, na maliit sa bilang subali’t malaki sa kabanalan. Ang lahat ay inaanyayahang pumasok sa maliit na paraisong ito, na ang Simbahan ni Kristo,…
Read More