IKA-42 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Viva la Santa Faz!    Ayon sa Katekismo Palmaryano, ang pangunahing debosyon ng Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan ay para sa Banal na Mukha ng Ating Panginoong Hesukristo. Sa dahilang ito, sa aming Relihiyosong Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha, ang sagot na ibinibigay sa mga utos ng Papa ay laging: Viva la Santa Faz! (Mabuhay ang Banal na Mukha!). Sa sagot na ito, ang pagtalima sa Diyos ay pinoproklama sa pamamagitan ng mga utos ng Banal na Papa na kumakatawan kay Kristo sa mundo. Ang Palmaryanong Moral ay inaatasan ang mga Pari na espesyal na ituro ang tungkol kay Kristong Nakapako. Sa pamamagitan ng pagturo tungkol kay Kristong Nakapako, tinuturuan namin ang mananampalataya na mahalin at gumawa ng reparasyon sa Banal na Mukha ni Hesus, na labis na nalapastangan…
Read More