IKA-24 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Inilalathala na namin ngayon ang ika-24 ulat sa website ng Langit.  Dahil kami ay gumagawa ng ulat sa bawa’t buwan, ang ibig sabihin nito ay nakumpleto na namin ang dalawang taon sa pagpapalaganap ng mga Mensaheng galing sa Langit sa paraang ito.  Kami ay may lahat ng karapatan sa mundo upang tawagin ang website na ito na “website ng Langit”.  Ang dahilan ay ang Banal na Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo.  Sapagka’t ito ang Tunay na Simbahan, ito ay binibigyan ng inspirasyon ng Diyos Ispiritu Santo upang ipalaganap ang Tunay na Pananampalataya sa buong mundo.  Kami ay mayroon nang mas maraming mga lathalain sa website kaysa noong nagsisimula pa lamang kami sa nakaraang dalawang taon.  Kami ay nakapag-upload na ng sapat na impormasyon at mga lathalain…
Read More