IKA-38 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Ito ay isang napakaseryosong bagay. Ito ay isang bagay na hindi dapat pagtawanan tulad ng ginagawa ng iba, na tinatawag itong isang sekta. Iyong mga tumatawag dito nang ganoon ay nagpapakita ng malaking kamangmangan. Dahil hindi nila ito nauunawaan, pinupulaan at pinagtatawanan nila ito, sa ganoong paraan ay nagpapakita ng kakulangan nila sa karunungan at edukasyong pangrelihiyon. Ang Pinakabanal na Birheng Maria ay pinili ang nayon ng El Palmar de Troya para sa Kanyang malaking Aparisyon noong 1968 sa napakamahalagang mga kadahilanan. Bago ang Aparisyong iyon sa El Palmar de Troya, ang sumusunod ay tinuran na sa pamamagitan ng propesiya sa mga Aparisyon sa Ezquioga, Espanya, nang ang Ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi: “Magkakaroon ng mga palatandaan bago maganap…
Read More