Ang Palmaryanong Semana Santa 2019 ay Nagsimula Na!

Filipino
Ang Palmaryanong Semana Santa ay nagsisimula bawa’t taon sa ika-20 ng Marso at nagtatapos sa ika-27 ng Marso. Tuwing gabi ang Solemneng Prusisyon ay nagsisimula ng alas 9:00; ang mga pintuan ng Katedral ay nakabukas at ang martsa ng banda ay nagbibigay pugay sa Banal na mga Imahen. Matatagpuan ninyo dito ang tunay na Simbahan ni Kristo, ang Palmaryanong Simbahan; nagtuturo, nagpupuri at nangangaral tungkol sa Banal na Pasyon at Kamatayan ng Ating Panginoong Hesukristo gayundin ang Ispiritwal na Pasyon ng Kanyang Pinakabanal na Ina, ang Banal na Birheng Maria. Ang Pinakabanal na Ina ay ispiritwal na nakiisa sa lahat ng pagdurusang pisikal ng ating Manunubos, kahi’t sa pagpawis ng dugo, subali’t wala ni isa mang nakakita nito.
Read More

Pangatlong Ulat tungkol sa Web Page ng Palmaryano

Filipino
Ang mga bansang bumisita ng aming web page ay mas marami pa rin sa USA, Espanya at Brazil. Ang Espanya ay ibinigay ang unang puwesto sa Estados Unidos.Salamat sa Diyos at sa Kanyang Pinakabanal na Birheng Ina, sa ngayon ay mahigit isandaang mga bansa na ang bumisita ng aming web page, gayunman, sa pagsasabi nito ay hindi nangangahulugang nagkaroon kami ng maraming mga bisita mula sa bawa’t mga bansang ito, sa kabaliktaran, ang iba sa kanila ay bumisita lamang sa website ng kaunting beses.Ang mga bansang may pinakakaunting bumisita sa amin ay kinabibilangan ng Indonesia, Israel, Romania at China kasama ng iba, subali’t kahit na kaunti lamang ang mga bumisitang ito, kami ay nagagalak, dahil ito ay simula pa lamang.Ang mga Aleman ay lalong nagiging interesado sa pagkuha ng impormasyon…
Read More