IKA-33 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ngayon ay tatlumpu’t tatlong buwan na simula nang simulan namin ang website na ito. Ang tatlumpu’t tatlo ay isang napakahalagang bilang dahil ito ang edad ni Kristo nang Siya ay namatay sa Krus para iligtas ang Sangkatauhan at buksan ang Langit para sa atin. Kasama ng Kanyang Pinakabanal na Ina, inialay ni Kristo ang kanyang sarili bilang biktima para sa atin, miserableng mga makasalanan. Kung ang sino man ay hindi kinonsidera ang kanyang sarili bilang isang miserableng makasalanan, siya ay lubos na nagkakamali. Mas madalas tayo ay nagkakasala nang napakaraming beses sa isang araw nang hindi natin ito naiisip dahil sa masamang mga kinasanayan na natin. Ang masamang salita ay isang kasalanan, isang bagay na kinasusuklaman ng Diyos at ito ay nararapat lamang ng Kanyang makatarungang parusa. Gayunman, gaano karaming…
Read More