Ikalabingisang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa ikalabingisang ulat na ito sa Palmaryanong website, ay nais naming magpasalamat sa Diyos at sa Pinakabanal na Birheng Maria sa napakaespesyal na paraan para sa malaking tagumpay sa nakaraang buwan. Sa buwan ng Oktobre, ay may pagtaas ng mahigit sa 100% ang mga bisita sa aming opisyal na website. Hindi pa natatagalan, ang bansang pinakamadalas bumisita sa amin ay ang Argentina, na nagtatapos halos araw-araw sa unang puwesto. Ngayon ang Argentina ay nasa pang-apat na puwesto na sa pangkalahatan, kinuha ang puwesto ng Alemanya. Ang Mehiko ay patuloy na tumataas ang kanyang presensya sa aming page na kumuha ng pang-anim na puwesto. Ang isa sa mga bansang bumibisita sa amin nang pinakamadalas ngayon ay ang Nigeria, na nasa ikasiyam na puwesto na at sa malas ay hindi magtatagal ito…
Read More