Ika-anim na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria mahigit sa isandaan at limampung mga bansa na ang bumisita sa aming website. Kaunti na lamang na mga bansa ang naiiwan para masakop para makumpleto ang isa sa aming unang mga layunin sa aming website: ang madala ang kaalaman tungkol sa Tunay na Simbahan sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ang Palmaryanong Doktrina ay malinaw at maganda. Salamat sa Palmaryanong Doktrinang ipinakita sa aming website, ang mga kaluluwa ay mauunawaan na na ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Hindi mahalaga sa amin kung ang Palmaryanong doktrina ay tanggihan o pagtawanan nila ito! Inihahain namin ang katotohanan na may perpektong kaliwanagan. Ang sinumang tumanggap nito ay pagpapalain ng Diyos, ng Pinakabanal na Maria at ng Langit.…
Read More