IKA-23 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Tulad ng dati, kami ay napakaabala nitong nakaraang buwan sa aming Apostolikong pagsisikap na madala ang balita tungkol sa Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan sa bagong mga pook at para madagdagan ang bilang ng mga bisita sa ibang lugar kung saan kami ay kilala na. Ang nakaraang Konsagrasyon ng Rusya sa Imakuladong Puso ni Maria ng Kanyang Kabanalan Papa Pedro III ay lumikha ng maraming interes sa buong mundo. Ipinakita na namin sa video ang Konsagrasyon sa You Tube sa Espanyol, Ingles, Aleman, Polish at Rusyan, at naghahanda kami ng mga subtitles sa maraming iba pang mga wika. Ang iba ay nagtanong kung bakit ang Papa ay ginawa ang Konsagrasyong ito. Sa hindi pa natatagalang inilabas na Dekrito ng Papa tungkol sa Solemneng Konsagrasyon ng Rusya sa Imakuladong Puso ni…
Read More