IKA-44 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang ulat na ito ay nagsisikap upang matinag ang mga puso noong mga nais na maging matapat kay Kristo para makilala ang tunay na Papa, ang Kanyang Kabanalan Pedro III.  Milyong mga Romano Katoliko ang sumusunod nang may katapatan sa antipapa na ang pamunuan ay nasa Roma.  Sinasabing napakaraming mga tao, marahil daang milyon, ang nagtatanggol sa antipapa, samantalang ang tunay na Papa ay kinikilala bilang Bikaryo ni Kristo ng isang maliit na grupo lamang ng mga mananampalataya.  Ito ay napakaseryosong bagay dahil ang Diyos, Isa at May Tatlong Pagkakaisa, ay binigyan ang Papa ng kapangyarihan para mamuno sa ngalan Niya.  Ang Papa ay Bikaryo ni Kristo.  Pinili ni Kristo si Pedro para pamunuan ang Simbahan, at tayong lahat ay nararapat na sumunod sa mga kahalili ni San Pedro, na…
Read More