IKA-48 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

IKA-48 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang dakilang misyon ng Banal na Palmaryanong Simbahan ay nagbibigay sa atin ng malaking kapayapaan at katahimikan dahil ang Diyos Espiritu Santo ay ang Tagataguyod ng misyong iyon. Ano ang misyon na iyon? Ito ay isang doktrinal, disiplina at liturhikal na pagpapanibago, na hindi pa nakikilala sa Simbahang Katoliko. At bakit ito ginagawa ngayon? Buweno, dahil sa sandaling ito ang Simbahan ay nabawasan sa isang maliit na bilang, at ang mga mananampalataya ng bilang na iyon ay napakatapat at nagsasagawa ng Pananampalatayang Katoliko nang may malaking dedikasyon at pagkamasunurin. Ito mismo ang kailangan ng Espiritu Santo: pagiging masunurin sa Kanyang banal na mga inspirasyon. Ang mapagpakumbabang mga kaluluwa ay yaong mga gumagawa ng kalooban ng Diyos dahil mahal nila ang Diyos at gustong maglingkod at magbigay-lugod sa Diyos sa lahat…
Read More