Ikalabingapat na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ngayong tayo ay nasa ikalabingapat na buwan ng mga ulat, ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay natamo ang isa sa kanyang pinakaimportanteng layunin, ang ihain ang isang alternatibo sa gitna ng napakaraming huwad na mga relihiyong umiiral sa buong mundo. Kahit na kami ay nakasasagupa ng maraming mga kahirapan sa daang ito, ang apoy ng Banal na Ispiritu ay patuloy na nagtutulak sa Aksiyon Palmaryano Katoliko upang ituro sa sangkatauhan kung saan ang Tunay na Simbahan ni Kristo at ang Kanyang lehitimong Bikaryo, Ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III, ay matatagpuan. Ang Banal na Ispiritu ay ginagabayan ang Kanyang Simbahan para magpatuloy nang ligtas at matatag, kahit na sa gitna ng pinakamalaking kahirapan, tulad ng pagtawid ng mga Israelitas sa Red Sea nang ang tubig ay nahati.…
Read More

Ikalabintatlong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa ikalabintatlong ulat na ito ng Palmaryanong website, ay nais naming magpasalamat sa Diyos, sa Birheng Maria at San Jose sa pag-akit ng napakaraming mga tao sa pamamagitan ng website na ito tungo sa liwanag ng Tunay na Simbahan. Maliwanag na ang interes sa Palmaryanong Simbahan ay lumalakas. Sa pamamagitan ng aming apostolado, ang liwanag ay nagpakita sa loob ng kadiliman na sa kasalukuyan ay naghahari sa mundo. Sa madaling panahon ay makikita ninyo kung paano ang Palmaryanong apostolado ay magiging isang nag-aalab na apoy ng Pananampalataya, Pag-asa at Pagmamahal, na yumayakap sa mga bansa, nagdadala ng maraming mga kaluluwa sa paanan ng Mabuting Pastol, si Hesukristo. Marami na ang kumilala na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng Banal na Palmaryano Katolikong Simbahan. Nakikita namin nang may…
Read More