11th Report on the Website of the Holy Palmarian Church

In this eleventh report on the Palmarian website, we want to thank God and the Most Blessed Virgin Mary in a very special way for the great successes last month. In the month of October, there was an increase of more than 100% in visitors to our official website. Lately, the country that visits us the most is Argentina, finishing almost every day in the first place. Now Argentina is in fourth place overall, taking Germany's place. Mexico continues to increase its presence on our page taking sixth place. One of the countries that visits us the most now is Nigeria, which is already in ninth place and it seems that it will not take long to climb the rankings. Kenya is also gaining ground and is the second country…
Read More

Ikasampung Ulat Sa Web Page Ng Banal Na Palmaryanong Simbahan

Kami ay muling nag-uulat na ang aming Web Page ay patuloy na umaakit ng interes mula sa napakaraming bansa sa mundo. Kaunting mga lugar na lamang sa kasalukuyan ang nananatiling hindi nakaaalam ng Palmaryanong Simbahan. Ang bilang ng mga bumisita ay lalong tumataas. Sa malaking bilang, ang mga Mehikano at Poles sa partikular ay patuloy na tumataas sa kanilang interes na malaman ang Tunay na Simbahan ni Kristo nang mas mabuti. Sa 218 mga bansa o mga teritoryong bumibisita sa amin, ang Tsina ang humahawak ng pang-23 na puwesto, ang Rusya pang-30. Ang Argentina ay bumabawi: nakita namin ang pagtaas ng 30% sa mga pagbisita sa aming Web Page sa buwan ng Septyembre kung ihahambing sa buwan ng Agosto.Narito ang talaan ng sampung pangunahing mga bansang bumisita sa aming Web…
Read More

Ika-siyam na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang Ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kahanga-hangang proteksiyon sa Kanyang Simbahan, Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryano, ay hindi kailanman napapagod sa paggawa ng malalaking mga sorpresa para tulungan ang Kanyang Simbahan sa walang humpay nitong apostolikong gawain. Kung mayroon mang parang imposible ay nagiging posible kapag Siya ay namamagitan sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Kapangyarihan. Ang ekstensiyon ng Palmaryanong apostolado sa pamamagitan ng aming website ay halos unibersal. May 209 nang mga bansa o mga teritoryo ang bumisita sa amin. Kahi’t na ang pinakamaliit at pinakamalayong mga isla sa planeta ay bumisita na sa aming website. Kahi’t na ang bilang ng mga taong bumisita sa website ay kaunti sa ibang mga bansa, gayunman, ang Tunay na Simbahan, Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryano ay nakikilala na. Kaunting mga…
Read More

Ikawalong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Dapat tayong magpasalamat sa Diyos at sa Kanyang Pinagpalang Ina para sa patuloy na tagumpay ng ating website sa buong mundo. May mahigit na sa isandaan at pitumpung mga bansa ang nagkaroon ng kaligayahang malaman ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Ang paraang ito ng apostolado ay nangangahulugan ng dalawang hindi maiiwasang kinahinatnan: sa positibong panig, nakagagalak na maipahayag sa publiko ang tunay na Katolikong Pananampalataya at ipaabot ang Salita ng Diyos sa mga lugar na kung saan ay hindi maaaring maabot sa ibang paraan, nagbibigay sa lahat ng oportunidad para malaman ang Palmaryanong Simbahan nang may sapat na impormasyon, mga larawan at mga video. Ang negatibong panig ay alam namin na maraming mga propaganda sa internet na maaaring makasira sa kaluluwa kung ang isa ay hindi gaanong maingat. Gayunman,…
Read More

Ikapitong Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Muli nagpapasalamat kami sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria para sa patuloy na tagumpay ng aming Web Page. Mahigit isandaan at animnapung mga bansa ang nakadiskubre sa yaman ng Palmaryano Katolikong Simbahan sa pamamagitan ng Web Page na ito. Ang Langit ay umiiral at nananatili, at sa Langit si Hesus ay naghahari. Si Hesukristo ay umakyat sa Langit sa birtud ng Kanyang Maluwalhating Katawan, at sa Kanyang tabi ay ang Pinakabanal na Birheng Maria, na iniakyat sa Langit, at Kinoronahang Reyna ng lahat ng Nilalang ng Pinakabanal na Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa pagkonsiderang si Hesukristo at ang Pinakabanal na Birhen ay mga Monarka sa Langit na gumugubyerno sa buong Sansinukob, natural lamang na isipin na masigasig Nilang hangad na ang mga tao ay magkaroon ng…
Read More

Ika-anim na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria mahigit sa isandaan at limampung mga bansa na ang bumisita sa aming website. Kaunti na lamang na mga bansa ang naiiwan para masakop para makumpleto ang isa sa aming unang mga layunin sa aming website: ang madala ang kaalaman tungkol sa Tunay na Simbahan sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ang Palmaryanong Doktrina ay malinaw at maganda. Salamat sa Palmaryanong Doktrinang ipinakita sa aming website, ang mga kaluluwa ay mauunawaan na na ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Hindi mahalaga sa amin kung ang Palmaryanong doktrina ay tanggihan o pagtawanan nila ito! Inihahain namin ang katotohanan na may perpektong kaliwanagan. Ang sinumang tumanggap nito ay pagpapalain ng Diyos, ng Pinakabanal na Maria at ng Langit.…
Read More

5. Ika-limang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria ngayon ay may mahigit nang isang daan at tatlumpu’t limang mga bansa ang bumisita sa aming website. Umaasa kami na ang mga bansang hindi pa bumibisita sa madaling panahon ay matutuklasan ang Ispiritwal na Kayamanan na ang Palmaryano Katolikong Simbahan.Sa nakaraang buwan ang bilang ng mga bumisita mula sa Pransya ay naging makabuluhan, at naungusan na nila ngayon ang Canada sa listahan ng mga bansang mas madalas na bumisita sa amin, na nakuha ang pampitong puwesto.Hanggang ngayon ang mga bansang bumisita sa amin ng mas madalas sa isang araw ay ang Espanya na may 425 na katao, USA may 229, Brazil may 69, UK may 51 at Ireland may 39.Salamat sa Diyos ngayon ay may website na tayong salin sa Polish.…
Read More

Ika-apat na Ulat ng Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang mga bansang pinakamadalas bumisita ng aming website ay patuloy na higit sa lahat ay ang Espanya, ang Estados Unidos at ang Brazil. Ang Espanya ay binawi ang pangunguna bago ang Estados Unidos.Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria, may mahigit isandaan dalawampung mga bansa na ang bumisita sa aming website. Umaasa kaming ang mga bansang hindi pa bumibisita nito, ay gagawin ito sa lalong madaling panahon at magkaroon ng biyayang ito na malaman ang Palmaryanong Simbahan.Ang katotohanan na sa pangatlong ulat ay lumitaw na ang Estados Unidos ang nakakamit ng unang posisyon sa mga bumisita sa aming website, ay ang isang Amerikanong website ay gumawa ng isang ulat tungkol sa Palmaryanong Simbahan. Ang artikulo ay nagsimula sa isang nakasisirang pamagat sa Bikaryo ni Kristo, Ang Kanyang Kabanalan…
Read More

Masayang Kinalabasan ng Palmaryanong Semana Santa 2019!

Ika-20 ng Marso - Ika-27 ng MarsoMuli ang Walang Hanggang Awa at Probidensya ng Diyos ay naramdaman sa Masayang Palmaryanong Semana Santa 2019. Mukhang ang Panginoon ay inilihis ang ulan mula sa lupaing ito dahil sa may tiwalang pagsamo ng Kanyang Bikaryo, ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III. Anong gandang patunay ng Kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak! Dapat tayong muling magpasalamat sa Ating Panginoon at sa kanyang Pinakabanal na Ina para sa kahanga-hangang kinalabasan ng Banal na Pagsambang ginawa para sa kanilang karangalan at kaluwalhatian. Kapag tayo ay nagdarasal nang may tiwala at kababaang-loob ay nakatatanggap tayo mula sa Diyos ng hindi mabilang na mga grasya.Benerasyon sa Sagradong Imahen ng Ating Ina ng El Palmar KoronadaNoong ika-30 ng Marso ay naganap ang seremonya ng paghalik sa Sagradong Imahen…
Read More

Ang Palmaryanong Semana Santa 2019 ay Nagsimula Na!

Ang Palmaryanong Semana Santa ay nagsisimula bawa’t taon sa ika-20 ng Marso at nagtatapos sa ika-27 ng Marso. Tuwing gabi ang Solemneng Prusisyon ay nagsisimula ng alas 9:00; ang mga pintuan ng Katedral ay nakabukas at ang martsa ng banda ay nagbibigay pugay sa Banal na mga Imahen. Matatagpuan ninyo dito ang tunay na Simbahan ni Kristo, ang Palmaryanong Simbahan; nagtuturo, nagpupuri at nangangaral tungkol sa Banal na Pasyon at Kamatayan ng Ating Panginoong Hesukristo gayundin ang Ispiritwal na Pasyon ng Kanyang Pinakabanal na Ina, ang Banal na Birheng Maria. Ang Pinakabanal na Ina ay ispiritwal na nakiisa sa lahat ng pagdurusang pisikal ng ating Manunubos, kahi’t sa pagpawis ng dugo, subali’t wala ni isa mang nakakita nito.
Read More