IKA-30 ULAT SA WEBISTE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Sa bawa't buwan kami ay sumusulat ng Ulat na ito tungkol sa aming website, at sa ngayon kami ay umabot na sa Pangtatlumpung Ulat. Ang ibig sabihin nito na ang website ay naipublika na sa loob ng dalawa at kalahating taon. Sa panahong ito, mahigit sa isang milyong mga tao na ang nakakita nito. Ang iba ay pinanunuod ito sa mahabang panahon at ang iba ay sa maikiling panahon. Natural, ang mundo ay may 8 bilyong mga tao, kung kaya ang isang milyon ay nagrerepresenta ng napakaliit na bahagdan. Subali't kami ay nakapagtanim ng isang milyong mga butil, na hindi sumibol nang pare-pareho: ang iba ay mas matagal ang panahon kaysa sa iba para mamulaklak. Pag may magandang ulan sila ay mabilis na lumalaki, ibig sabihin, mas maraming panalangin ang…
Read More

IKA-29 ULAT SA WEBISTE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Sa simula ng ulat na ito, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa Palmaryanong apostolado. Sa buwan na ito ng Mayo, buwan na dedikado sa Ispiritu Santo at sa Banal na Maria, ang aming apostolikong mga aktibidades ay malaki ang itinaas. Ang isa sa mga dahilan nito ay ang malaking pagmamahal mayroon ang Palmaryano Katolikong Simbahan para sa Pinakabanal na Birheng Maria--- isang pagmamahal na niyayakap ng mananampalataya sinusunod ang ehemplo ng Simbahan. Dito, sa Banal na Palmaryanong Simbahan, ay maalab naming minamahal si Maria, Ina ng Diyos at aming Ina. May mga mangmang na mga tao na inaakalang minamahal namin ang Aming Birhen nang higit sa Diyos. Gaano sila nalilito! Minamahal namin ang Diyos higit sa lahat ng bagay, at sunod sa Kanya, ang…
Read More

IKA-28 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Maligayang muling pagbabalik sa website ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Upang ang aming website ay maging mas malaki ang pakinabang sa iyong kaluluwa, maingat na pag-aralan ang mga limbag na Palmaryano, na magdadala sa iyo para makakuha ng kapayapaan at karunungan. Ang Ispiritu Santo, Diyos ng pagmamahal, ay humihimok sa mga kaluluwa para magbasa ng aming mga limbag upang matagpuan ang Katotohanan – ang walang pagkakamaling Katotohanan na ang Palmaryanong Simbahan ay ang tunay na Simbahan ni Kristo. Ang pinakamalaking palatandaan na ang website na ito ay galing sa Diyos ay ang interiyor na kapayapaan na iyong mararamdaman sa pagbasa ng mga publikasyon nito.  Sa ngayon ay may magagandang mga video ng Palmaryanong Simbahan na nakapublika sa You Tube. Ang mga tao ay maaaring mag-iwan ng mga komentaryo kung nais…
Read More

IKA-27 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Lagi nang isang malaking kagalakan para sa amin ang makita ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nakaaalam ng Tunay na Simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng website na ito. Ang malaking misteryo ng paglipat ng Simbahan ni Kristo mula sa Roma patungo sa El Palmar de Troya ay nananatiling hindi alam ng malawak na karamihan sa mundo. Sa kabila ng aming mga pagsisikap upang ipalaganap ang tunay na Pananampalataya kay Kristo, kami ay nananatiling nasa umpisa pa lamang ng apostolado. Hindi pa namin napaglalagablab ang malaking mga makina para magdala ng isang malaking apostolado sa buong mundo. Masasabing kami ay gumagawa pa lamang ng mga paghahanda para rito. Kami ay naghahanda ng daan para sa aksiyon ng Apostol ng mga Apostoles, si Hesukristo. Inihahanda Niya ang lahat…
Read More

IKA-26 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Ang website na ito ay may espesyal na importanteng misyon. Isa sa parte ng layunin nito ay para bigyan ang mga tao ng oportunidad upang makabasa ng impormasyong maaasahan. Kahi’t na ang radyo at telebisyon at iba pa ay nag-uulat ng mga balitang makatutulong para maunawaan ang isang sitwasyon, gayon pa man kung pagdating sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan, ay lagi nang parang ginugulo nila ang impormasyon. Ang ibang bahagi ay totoo, subali’t maraming ibang mga bahagi ng impormasyon ay malayong malayo sa katotohanan.Dahil sa kailan lang na pagsiklab ng COVID-19 sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha, maraming mga publisidad ang muling ibinigay sa Palmaryanong Simbahan. Nagkaroon ng maraming mga programa sa telebisyon, mga pagbabalita sa radyo, sa internet at…
Read More

IKA-25 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Kami ay nasa ikatlong taon na ngayon ng espesyal na website na ito.  Tinawag namin itong espesyal dahil ito ay nagbubukas sa mata sa napakaraming mga kaluluwang nag-akalang ang tradisyonal na mga debosyon ng Katolikong Simbahan ay nawala na sa mukha ng mundo.  Ang solidong Katolikong Doktrinang ipinakita sa aming website ay nakapagpapagalak doon sa may mababang loob at nadismaya sa lahat ng mga teoryang ipinakita ng romanong simbahan, na sa pangkalahatan ay mga modernong progresistang mga ideya – ang lahat ay malayo sa tradisyonal na Katolikong Doktrina.  Umaasa kami na ang bagong taon na ito ay magdadala ng milyong mga pagbisita sa “website ng Langit”.  Isang milyon man lamang ang makakikita ng Doktrina ng Tunay na Simbahan ni Hesukristo.  Isang milyon man lamang ang makapagsasabi sa iba pang milyones…
Read More