IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN – Iglesia Catolica Palmariana

IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

Una sa lahat, tayo ay magsasagawa ng malinaw na mga palatandaan na ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.  Oo, ang totoo:  hindi isang sekta na inaangkin ng maraming mga mangmang sa maraming lugar.  Ang Tunay na Simbahan ay nangangahulugang ang tanging Simbahan na tapat kay Kristo at ang tanging Simbahan na nagtataglay ng Eukaristikong presensya ni Kristo.  Ang Tunay na Simbahan, tapat sa tamang doktrina, ay ang Palmaryanong Simbahan.  Dahil dito, bagama’t may nagsasabi na ang Palmaryanong Simbahan ay isang sekta, ipinahahayag namin na ang Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.

     Upang malinaw na maunawaan kung bakit sigurado tayo na ito ang Tunay na Simbahan, gagawa tayo ng paghahambing sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa Langit at kung ano ang nangyayari sa Impiyerno.  Sa Langit, ang lahat ay sumusunod sa Diyos Ama, maging ang mismong Anak ng Diyos, na naging tao at namatay sa paghihirap sa Krus.  Sa Impiyerno, si Satanas ang pinuno ng lahat ng mapanghimagsik na mga anghel at ng mga isinumpa ngunit walang sumusunod sa kanya.  Ang pagsunod ay isang birtud at sa Impiyerno ay walang kabutihan, tanging ang kabaligtaran.  Samakatuwid, gaano man karami ang utos ni Satanas, walang sumusunod sa kanya roon.  Sa Palmaryanong Simbahan ang lahat ay sumusunod sa Papa at mayroong kapayapaan at pagkakaisa sa mga miyembro nito.  Ang parehong Banal na Misa ay makikita sa lahat ng mga Palmaryanong Kapilya, ang parehong paraan ng pangangasiwa ng Banal na mga Sakramento, ang parehong mga kaugalian para sa mga panalangin at mga himno, ang mga palamuti, atbp.  Sa madaling salita, isang pagkakapareho na nagpapadama sa isang Palmaryano na siya ay nasa isang Palmaryanong Kapilya hindi alintana kung siya ay dumadalo sa Banal na Pagsamba sa Argentina o sa Switzerland, o saan mang ibang bansa.  Lohikal, sa Argentina ang mga mananampalataya ay nagdadasal sa Espanyol at sa Alemanya naman ay nagdadasal sila sa wikang Aleman.

     Sa ibang mga simbahan na hindi totoo ngunit huwad, gaano man sila kalaki, gaano man kaganda ang kanilang mga kapilya at lugar ng pagsamba, ay makikita ang malaking kawalan ng pagkakaisa.  Hindi nila sinusunod ang kanilang mga pinuno;  ginagawa ng lahat ang gusto nila.  Ang bawat isa ay gumagawa ng mga pagbabago sa kanilang sariling paraan, sa gayon ay nagpapakita ng kanilang pagsuway sa kanilang mga pinuno.  Ang pinakamalaking halimbawa ay sa simbahang Romano, na naging kaguluhan ng mga gawi at mga ideya.  Ang mga mananampalataya ay namumuhay na dismayado sa iba’t ibang opinyon ng mga obispo at mga kardinal.  Sa Tunay na Simbahan ay may isang tao na nag-uutos, na binigyang-inspirasyon ng Diyos Espiritu Santo, at ang iba ay mapagpakumbabang yumuyuko at sumusunod.  Sa gayon ay napangangalagaan ang kapayapaan sa mga mananampalataya ng Simbahan.  Basahin ang sulatin na ito:  “Nasaan ang Tunay na Simbahan?”  Napakahusay na ipinaliwanag ang lahat sa sulating ito. 

     Nagbukas kami kamakailan ng channel sa YouTube sa English at nagawa na namin ngayon ang katulad sa wikang Aleman. Nakakakuha kami ng maraming katugunan tungkol sa Simbahan sa English channel. Mapapansing maraming tao ang walang alam sa kasaysayan ng Tunay na Simbahang ito pero kahit paano ay may natutunan sila.  At sa mga bagong video na ilalathala, liliwanagan kayo ng Espiritu Santo upang higit na pahalagahan kung ano talaga ang ante-sala sa Langit:  ang Palmaryanong Simbahan.

     Patuloy kaming nagtatrabaho sa bagong blog sa aming website kasama ang mga pinakabago at kawili-wiling mga post.  Susubukan naming panatilihing napapanahon ang blog sa impormasyon tungkol sa aming mga aktibidad.

     Narito ang listahan ng tatlumpung mga bansa na may pinakamataas na bilang ng mga pagbisita sa aming website. Ang mga bansang nawalan o nakakuha ng mga posisyon ay naka-highlight.

1.Argentina11.Venezuela21.Alemanya
2.Brazil12.Estados Unidos22.Guatemala
3.Mexico13.Ecuador23.Paraguay
4.Colombia14.Ukraine24.Indonesia
5.India15.Bolivia25.Congo Kinshasa
6.Espanya16.Nicaragua26.Italya
7.Dominican Republic17.Kenya27.Iraq
8.Peru18.Bangladesh28.Chile
9.Nigeria19.Uganda29.Nepal
10.Ang Pilipinas20.Honduras30.Poland

     Sa ilalim ng titig at patnubay ng Pinagpala at laging Birheng Maria, sisikapin naming ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kaalaman sa Tunay na Simbahan sa mas maraming lugar.  Ang aming mga misyonero ay bibisita sa higit pang mga bansa kabilang ang Mexico, Cameroon at Congo-Kinshasa.  Inaasahan namin ang masaganang bunga mula sa mga pagbisitang ito.  Saan man pumunta ang mga misyonerong Palmaryano, lagi nilang ipinagdiriwang ang Banal na Sakripisyo ng Misa at ito ay lohikal na nagdadala ng masaganang mga prutas sa mga bansang kanilang binibisita.

     Muli, ang ating masasamang mga kaaway ay gumagawa ng mga komento upang pakalmahin ang kanilang nagdadalamhating budhi sa pamamagitan ng paninirang-puri at kasinungalingan.  Nag-post sila ng sumusunod na komento na tumutuligsa sa mga batang Palmaryano.

     Ang mga batang ito ay walang nalalaman maliban sa pagdasal tulad sa mga loro na hindi nalalaman kung bakit, mga batang nakikita ang kanilang mga kapatid na lalaki at babae na pumapasok sa Palmaryanong mga kumbento para maging mga pari o mga madre, mga batang babae na sa panahon ng pagtuturo ng doktrina ay tinuturuan ng mga madre na sila ay pinagbabawalang mag-isip tungkol sa pagiging walang asawa, mamili kung mag-aasawa o pumasok sa kumbento, at kapag hindi, ay iskomulgado!!!

     Itinuro mismo ni Kristo:  “Manalangin upang hindi ka mahulog sa tukso.”  Ang Banal na Birheng Maria ay humingi ng panalangin at penitensiya sa lahat ng mga lugar ng mga Aparisyon.  At maraming beses niyang tinuruan ang mga batang seer na manalangin.  Hindi kailanman pinipilit ng Tunay na Simbahan ang sinuman na kumuha ng estado sa buhay.  Ang bawat mananampalataya ng Tunay na Simbahan ay malaya at kusang makapipili ng kanilang katayuan:  relihiyoso, may asawa, o walang asawa.  Ang aming mga kaaway, mga kaawa-awa, ay namumuhay nang labis na nababagabag at nag-iisip 24 oras sa isang araw kung paano tapusin ang Simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng paninirang-puri at kasinungalingan. Wala ba kayong trabaho, wala ba kayong mga obligasyon?

     Mga hangal, huwag kalimutan ang mga salita ni Kristo sa Kanyang mga kaaway:  “Malungkot para sainyo, mga mapagkunwari!  Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit sa loob ng inyong mga puso ay puno kayo ng pandarambong at basura.  Bulag na mga gabay!  Linisin muna ninyo ang loob ng tasa at pinggan, sa makatuwid baga’y ang inyong mga puso, upang linisin ang inyong buong pagkatao.  Malungkot para sainyo, mga mapagpaimbabaw!  Sapagka’t kayo’y parang mga libingang pinaputi, na sa labas ay mukhang kaakit-akit sa mga tao ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng kabulukan.  Gayon din naman, sa panlabas ay ipinakikita ninyo ang inyong sarili bilang matuwid sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.”

     Mga hangal, huwag kalimutan ang mga salita ni Kristo sa Kanyang mga kaaway:  “At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng Bato na ito ay itatayo Ko ang Aking Simbahan, at ang mga lagusan ng Impiyerno ay hindi mananaig laban sa Kanya.  Sa iyo ko ibibigay ang ang mga Susi ng Kaharian ng Langit, at anumang itali mo sa lupa ay tatalian sa Langit; at anumang kalagan mo sa lupa ay kakalagan din sa Langit.”  Mga hangal, nag-aaksaya kayo ng panahon, matutupad ang mga salita ni Kristo:  “Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang Aking mga salita ay hindi lilipas.”

     Tutulungan ni Kristo ang Kanyang Simbahan hanggang sa katapusan ng panahon!