IKA-50 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan – Iglesia Catolica Palmariana

IKA-50 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Natagpuan ng isang lalaki ang aming website sa Internet. Binasa niya ang mga dokumento at pinanood ang aming mga video. Napagpasyahan niya na ang Palmaryano Katolikong Simbahan ang isang malaking katotohanan. Binasa niya ang lahat ng mga aklat na natanggap niya mula sa Palmaryanong Simbahan at niyakap ang Tunay na Pananampalataya pagkatapos gumugol ng ilang buwan bilang katehumen. Ang katehumen ay isang taong tumutupad sa mga tuntunin ng Simbahan sa loob ng isang panahon bago matanggap sa Simbahan, isang panahon ng paghahanda upang maging bahagi ng Mistikal na Katawan ni Kristo, na siyang Tunay na Simbahan. Ngayon ay naghahanda na siya sa isa pang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Ang kanyang pagnanais ay makapasok sa Orden ng mga Carmelitas ng Banal na Mukha. Ang diyablo ay ayaw ng mas maraming Palmaryanong mga Pari dahil maraming kaluluwa ang kanilang inaalis sa kanya. Ginagampanan ng isang Pari sa Altar ang pinakamahalagang trabaho sa mundo. Nahihigitan niya ang kahalagahan ng lahat ng mga hari at pangulo ng mundo. Ang Sakripisyo ng Misa ay ang pagpapanatili, ng Pari sa Altar, ng Sakripisyo ng Kalbaryo o Sakripisyo ng Krus. Ang Banal na mga Misa na idinaraos ng mga Pari ng Tunay na Simbahan ay naghahatid mula sa Langit ng napakalaking pagpapala sa mundo. Kaya naman itong bagong Palmaryanong mananampalataya na gustong sumapi sa ating Orden ay uusigin ng diyablo at ng mga tao na huwag gawin ang hakbang na ito na gusto niyang gawin. Siya ay isang halimbawa ng mga taong inuuna ang katotohanan, at pangalawa ang pamilya, mga kaibigan at lahat ng iba pa. Kaya’t ang iba na nagnanais na maging tunay na mga Pari ni Kristo ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa sa pamamagitan ng pag-uuna sa Diyos, pagkakait sa kanilang sarili ng pamilya, mga kaibigan at mga ari-arian para sa pag-ibig kay Kristo. Ang pagpapasan sa krus ng mga Tunay na Pari ay ang pinakaperpektong paraan upang matagpuan si Hesus at si Maria, at ang kaligayahan na Kanilang ginagantimpalaan sa kanilang mga tapat na nagsasakripisyo.

     Maraming beses na hinahayaan nating matalo tayo ng panghihina ng loob na dulot ng ating kapaligiran sa halip na sundin ang ating pinaniniwalaan at nararamdaman sa ating mga kaluluwa. Marami ang tinawag ni Kristo na maging mga Pari at Madre sa Banal na Palmaryanong Simbahan, ngunit marami dahil sa kaduwagan at dahil sa nasanay na sila sa mas madaling buhay ay tumalikod at pumunta sa ibang direksyon. Ang iba, para pasayahin ang kanilang mga pamilya, ay pinipiling tumingin sa malayo sa halip na pumasok sa kawan ni Kristo at maglingkod sa Kanya ayon sa nararapat na paglingkuran Siya. Dapat si Kristo ang numero uno sa ating buhay. Dapat natin Siyang mahalin at ipakilala at mahalin Siya. Ganoon din sa Kabanal-banalang Birhen. Dapat natin Siyang mahalin at ipakilala at mahalin Siya. Yaong mga tumatanggi sa panawagan ni Kristo na pumasok sa ating Orden sa pagkaalam na ito ang Tunay na Simbahan ni Kristo, ay nawawalan ng isang maluwalhating pagkakataon na makakuha ng mga kaluluwa para kay Hesus at kay Maria sa pamamagitan ng dakilang halimbawang ito ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya sa Tunay na Simbahan.

     Ang pareho ay naaangkop sa mga lego na naniniwala sa Palmaryanong simbahan at hindi gumagawa ng hakbang ng pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa at pagyakap sa Tunay na Pananampalataya. Nakakaligtaan nila ang isang magandang pagkakataon na magpakita ng halimbawang iyon sa iba. Nawawala rin sa kanila ang panloob na kagalakan na nararanasan ng mga kaluluwang nasa loob ng Tunay na Simbahan sa pamamagitan ng pagtupad nang mabuti sa ipinag-uutos ng Simbahan sa pamamagitan ng Bikaryo ni Kristo. Marami ang nagsasabi na sa susunod na taon ay papasok na sila, at sa susunod na taon ay ganoon din ang sinasabi nila at pagkatapos ay may karamdaman o aksidente na nangyari at sila ay namatay. Nawalan sila ng pagkakataong makamit ang hindi maisip na Langit sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa tawag ni Kristo.

     Ang mga video sa aming YouTube channel ay malinaw na nagtuturo ng tunay na relihiyon. Ngayong taon, marami kaming nagagawa sa mga bagong channel sa iba’t ibang wika, at ang unang video ng taon ay tungkol sa Solemneng Prusisyon noong Enero 1 ay naging isang malaking tagumpay. Mali ang mga nag-iisip na nagbabayad kami ng mga graphic designer o iba pang eksperto para tulungan kami sa mga video. Maging ang mga kabataang Palmaryano ay nakakatulong sa amin nang kahanga-hanga sa gawaing ito. Ang mga nagtatrabaho para sa pag-ibig sa Diyos at para sa Simbahan ay tumatanggap ng tulong ng Banal na Espiritu sa kanilang gawain at iyan ang dahilan kung bakit napakaganda ng paglabas ng mga video.

     Mula ngayon, ililista namin ang tatlumpung bansa na may pinakamataas na bilang ng mga pagbisita sa aming website noong nakaraang taon.

1.Colombia11.Estados Unidos21.Turkey
2.Argentina12.Ukraine22.Italya
3.Mexico13.Ang Pilipinas23.Ehipto
4.Dominican Republic14.Indonesia24.Vietnam
5.Brazil15.Uganda25.Argelia
6.Peru16.Kenya26.Nepal
7.Nigeria17.Ecuador27.Guatemala
8.Venezuela18.Alemanya28.Nicaragua
9.India19.Bolivia29.Honduras
10.Espanya20.China30.Tanzania

     Napakainteresanteng makita kung paano paminsan-minsan na may kaunting pinagkukunan, ang Aksiyon Katoliko Palmaryano ay nakapagbibigay ng pagkain sa mahihirap. Dapat ay walang kagutuman sa mundo. Ang lahat ay mula sa kakulangan ng organisasyon. Kung ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay tinanggap ng mananampalataya ng Romanong simbahan, ay wala na sanang pagkagutom sa mundo. Ito ay hindi lamang isang parusang ispirituwal: ang pagtanggi sa Tunay na Simbahan ay isa ring materyal na parusa. Sa nakaraan maraming Relihiyosong mga Orden ang nakatanggap ng malalaking halaga ng pagkain mula sa mga mananampalataya at naibibigay nila ito sa nangangailangan. Sa kasalukuyan ang mga gumagawa ng pagkain sa pangkalahatan ay para kumita ng mas maraming pera hangga’t maaari mula sa kanilang mga ani. Kung magbibigay sila ng ikasampu ng kanilang mga ani sa nangangailangan, ang taggutom ay matatapos. Kung ang mga kompanya ng langis ay nagbigay ng 10% ng kanilang produksiyon para matapos ang kahirapan, ay wala ni isang madurusa sa gutom. At ang mga bangko na sumisingil ng labis na interes ay kuntento na sa pagbilang ng kanilang mga tubo samantalang maaari naman silang magbigay ng 10% nito para mapaginhawa ang kagutuman at matulungan ang mga ospital na sa maraming mga lugar ay wala kahit na gamot para sa may sakit. Ilang mga tao ang namamatay dahil sa kakapusan ng gamot! Itong mga kompanya ng seguro na yumayaman dahil sa sobrang singil kaysa sa kinakailangan. Kalungkutan para sainyo, ang mayaman na hindi nagbibigay ng kahit ano sa nangangailangan! Ang parusa ng Diyos ay magiging terrible para sainyo. Hindi ninyo maaaring balewalain ang paghihirap ng napakaraming tao at mabuhay na para bang hindi kayo mananagot sa Diyos sa pagiging kuripot at maramot sa mga nangangailangan. Kaya sinabi ni Hesus sa Bundok ng Beatitudes “Sayang para sainyong mayayaman, dahil nagkaroon na kayo ng kasiyahan sa mundong ito!” Gayundin ikonsidera ang mga salita ng Banal na Birheng Maria sa pagdalaw Niya sa Kanyang pinsang si Santa Isabel nang sinabi Niya: “Ipinakita Niya ang kapangyarihan ng Kanyang sandata: Nilito Niya ang mapagmataas sa isip ng kanilang mga puso, ibinaba sa trono ang makapangyarihan at itinaas ang may mababang loob; Pinuno Niya ang nagugutom ng mabuting mga bagay at ang mayaman ay walang itinira.”

     Ang mayayamang tao ay dapat isaisip nila na ang pagbigay nang bukas-palad para roon sa mga nangangailangan ay isang paraan para sa pagbayad-puri sa kanilang mga kasalanan at matanggap ang gantimpala na malgtas ang kanilang mga kaluluwa. Ang pag-ibig ang pinakaimportanteng kabutihan sa lahat.

     Mahalagang bigyang pansin iyong mga may ugaling punain ang Simbahan sa paggastos ng pera sa Banal na Pagsamba na nagkakasala nang kahila-hilakbot sa Diyos. Paanong magkakait ang Simbahan ng angkop na mga lugar kung saan ang mananampalataya ay maaaring magtipon para magsamba sa Diyos at pagpitaganan ang Reyna ng Langit? Huwag kayong baliw. Nasusulat sa Ebanghelyo:  “Kung ganoon ibigay kay Caesar ang mga bagay na kay Caesar, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos.”  Mga salitang binigkas ng Ating Panginoong Hesukristo.  Dagdag pa, kung ano ang ginagasta ng Simbahan sa Banal na Pagsamba ay kaunting halaga kung ikukumpara sa kung ano ang maaaring ibigay ng mayayaman para masolusyonan ang taggutom sa mundo.  Walang kuwenta iyon kung ikukumpara sa kung ano ang maaaring ibigay ng mayayaman upang ipagawa ng mga bahay para roon sa mga wala. Napakadali sana nilang makapagpagawa ng higit na kinakailangang mga ospital at kung anu-ano pa. Kung mayroon mang mayaman na makabasa sa ulat na ito, dapat nilang ikonsidera na kung huhusgahan tayo ni Kristo, ang pera ay magiging walang anupamang saysay, at ang mas malala, kinakailangan nilang magpaliwanag kung bakit hindi nila ginawa ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa mahihirap.