Ika-51 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan – Iglesia Catolica Palmariana

Ika-51 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Malapit na ang malaking kapistahan ng Pinakabanal na San Jose ng Palmar Koronado. Ang estatwa ng Kabanal-banalang Jose ay ginawa para sa Banal na Palmaryanong Simbahan noong 1983. Noong Enero 1,1984, ang imaheng ito ay pinakasolemneng kinoronahan ni Papa San Gregoryo XVII, ang Napakadakila kasama ang noo’y Pinakareberendo Padre Isidoro Maria, na kalaunan ay Papa San Pedro II, ang Dakila, at kasama ang noo’y Reberendo Padre Elias Maria ng Banal na Mukha, kalaunan ay San Elias Maria ng Banal na Mukha. Ang tatlong taong ito na magiliw na naaalaala sa Palmaryanong Simbahan na nagsagawa ng koronasyon kalaunan ay nakakuha ng kanilang sariling mga korona sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga titulo ng mga Santo, na ibinigay sa kanila ng Banal na Simbahan ng Diyos.

    Ang kapistahan ng Pinakabanal na San Jose ng Palmar Koronado ay ipagdiriwang sa ika-19 ng Marso. Alalahanin natin na si San Jose ay namatay sa pag-ibig sa mga bisig ni Hesus at ni Maria noong Linggo, ika-19 ng Marso 5228, sa edad na limampu’t limang taon at walong buwan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang bagay na may kahanga-hangang kahalagahan. Napakahalaga na ito ay maituturing na susi upang makakuha ng daan tungo sa Sagradong mga Puso ni Hesus at ni Maria. Kung si Maria ang daan patungo kay Hesus, si San Jose ang daan patungo kay Maria, at sa pamamagitan ni Maria tungo kay Hesus. Paano makakamit ng isang tao ang pagkakaisa kay San Jose upang magkaroon ng susi na ito upang makarating at mapasaya ang Sagradong mga Puso? Ang sagot ay ang maging isang alipin ni San Jose. Ang pagkaalipin na ito ay magpapalaya sa iyo mula sa lahat ng mga alalahanin at mabubuhay ka nang walang mabigat na krus ng pag-iisip tungkol sa hinaharap, tungkol sa kung ano ang mangyayari o hindi mangyayari, at tungkol sa mga masasamang bagay na maaaring dumating o hindi. Ang lahat ng ito ay buod sa mga sumusunod na salita: magtiwala kay San Jose. Kapag ang ganap na pagtitiwala sa dakilang Tagapagtanggol ng Simbahan ay nakamit, magagawa mong mabuhay nang walang pag-aalala. Mabilis kang aakyat sa mga hakbang ng ispirituwal na buhay at magagalak sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig na nagmumula sa Sagradong mga Puso ni Hesus at ni Maria.

    Ang pag-ibig na iyon ay ang Diyos Ispiritu Santo, ang tanging Banal na Pag-ibig, ang Pag-ibig na nagmumula kay Kristo at Maria. Hinihikayat tayo ng Ispiritu Santo na mahalin at magtiwala sa Kabanal-banalang Jose. Hindi lamang magandang ideya ang dumarating sa atin dahil tayo ay matalino: ang pagtitiwala kay San Jose ay nagmumula sa ating sarili, na inspirasyon ng Ispiritu Santo. Samakatuwid, mahalagang makinig sa tinig ng Diyos kapag binibigyang-inspirasyon ka Niya na magtiwala sa Kabanal-banalang Jose. Sa sandaling matuklasan mo at matutunan ang tunay na debosyon kay San Jose, makatatagpo ka ng isang kayamanan na hindi mawawala.

    Sa aming website mayroon kaming isang aklat ng panalangin na naglalaman ng Banal na Rosaryo kay Jose o Holy Josephine Rosary: Palmaryanong Aklatan. Ang Rosaryo na ito ay kinatha ni Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila. Maraming mga mananampalatayang Palmaryano ang nagdarasal nito araw-araw. Masasabing ngayon ay kilala at minamahal na si San Jose kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan ng Simbahan.

    Narito ang listahan ng tatlumpung mga bansa na may pinakamataas na bilang ng mga pagbisita sa aming website sa nakaraang taon. Ang mga bansang nakakuha o nawalan ng mga posisyon ay naka-highlight.

1.Colombia11.Estados Unidos21.Bolivia
2.Argentina12.Ang Pilipinas22.Italya
3.Mexico13.Uganda23.Vietnam
4.Brazil14.Indonesia24.Ehipto
5.Nigeria15.Ukraine25.Algeria
6.Dominican Republic16.Kenya26.Congo -Kinshasa
7.Peru17.Ecuador27.Guatemala
8.India18.Turkey28.Nepal
9.Venezuela19.Alemanya29.Tanzania
10.Espanya20.Tsina30.Poland

    Habang ang mga nagnanais na sirain ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay nagtatrabaho nang may higit na tindi, ang Aksyon Katoliko Palmaryano ay kumikilos din nang may dobleng determinasyon. Sa aming mga pahina sa Facebook ay maraming mga post kamakailan lamang. Napaka-interesante na sundan ang mga pahinang ito sa Espanyol, Ingles, Aleman, Portuges, Pranses at Italyano. Gayundin sa Ingles, ang pahina ng Palmaryanong Simbahan USA ay lubhang kawili-wiling sundan. At ang pahina ng Portuges ay may bagong direktor na gumagawa ng magandang trabaho. Maging napakamaingat sa mga internet site na nagsasalita ng hindi totoo tungkol sa Palmaryano Katolikong Simbahan. Sa kasamaang palad, ang isang dating obispong Palmaryano ay may website na gumagana laban sa ating Banal na Simbahan. Natuklasan na itong Obispo na pinatalsik sa Palmaryanong Simbahan ay nagbigay ng napakasamang halimbawa sa mga mananampalataya at ngayon ay nakatuon sa paninirang-puri sa Tunay na Simbahan. Napakaraming tao ang gustong gumawa ng mga video at dokumentaryo upang sirain ang Palmaryanong Simbahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bahagi ng mga video na opisyal na inilathala ng Palmaryanong Simbahan. Ipaalam sa lahat na maaari rin tayong gumawa ng mga video para pabulaanan ang lahat ng paninira sa ating Simbahan. Ang ideya ay iminungkahi. Maraming tao ang mapapahiya nang husto kung gagawin natin ito. Nakikita mo ang mga video ng mga taong pinagtatawanan ang Palmaryanong Simbahan. Natatawa din kami sa kanilang mga katawa-tawang argumento at maipapakita namin ang lahat ng ito sa mga susunod na video.

    Sa Mga Aparisyon ng Fatima, nagdusa ang mga batang visionary dahil hindi naniniwala ang mga tao sa mga Aparisyon. Humingi sila ng tanda sa Birheng Maria upang patunayan ang katotohanan ng mga Aparisyon at ginawa Niya ito sa isang kamangha-manghang paraan sa pamamagitan ng himala ng araw na nasaksihan ng isang daang libong tao. Hanggang ngayon, ang karamihan sa mga taong nakakaalam tungkol sa Palmaryanong Simbahan ay hindi naniniwala na ito ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Tayo rin ay nabubuhay nang may pag-asa na ang Ating Ina ng Palmar Koronada ay magbibigay ng isang malaking tanda upang malinaw na makita ng lahat na ang Palmaryanong Simbahan ay ang Simbahang Katoliko sa lahat ng panahon, dati ay may Pamunuan sa Roma at ngayon ay nasa El Palmar de Troya. Alam natin mula sa Palmaryanong Doktrina na ang Kabanal-banalang Birheng Maria ay magpapakita sa ibabaw ng Malaking Katedral ng El Palmar de Troya, kung saan matatagpuan ang Banal na Pamunuan ng Palmaryano Katolikong Simbahan. Kung gayon, hindi kataka-taka na anumang sandali ay ituturo ng Ina ng Diyos ang Palmaryanong Simbahan bilang Kanyang Simbahan, ang Simbahan na Kanyang pinoprotektahan at ginagabayan sa pamamagitan ng Kanyang kamay ng ina. Nawa’y maging masigasig ang lahat sa mga tanda ni Maria, Reyna ng Langit at Lupa. Ang paglipat ng Simbahang Katoliko mula sa Roma tungo sa El Palmar de Troya ay Kanyang gawain. Nagsimula ang paglipat na ito sa Kanyang unang Aparisyon sa El Palmar de Troya noong ika-30 ng Marso 1968.

    Tulad ng nangyayari bawat taon, ang Palmaryanong Semana Santa ay nagsisimula sa ika-20 ng Marso, ang araw kung saan ang Linggo ng Palaspas ay ginugunita. Ang Huwebes Santo ay ginugunita sa ika-24 ng Marso. Ang Biyernes Santo ay ginugunita sa ika-25 ng Marso at ang Linggo ng Pagkabuhay ay ginugunita sa ika-27 ng Marso. Ang dahilan ng pagdiriwang ng Semana Santa sa mga petsang ito ay dahil wala tayong masyadong nakikitang kahulugan sa pagpapalit ng Semana Santa mula sa isang petsa tungo sa isa pa bawat taon, kung saan alam ng lahat na ang ika-25 ng Marso ay ang araw ng pagpako sa krus ng Ating Panginoon; samakatuwid, ang araw na ito ay palaging Biyernes Santo.

    Para sa mga interesado sa Palmaryanong Semana Santa, maaari ninyong panoorin ang mga video na ipo-post nang malapit sa mga petsang ito, kapwa sa YouTube at sa Facebook, Twitter at Instagram. Hindi ito posibleng masaksihan nang personal ngayong taon. Tanging ang mga mananampalatayang Palmaryano ang makakadalo upang maiwasan ang malaking pulutong ng mga tao. Inaasahan namin ang mga mananampalataya mula sa maraming bansa para sa banal na peregrinasyon sa Semana Santa. Isang linggo ng masaganang Banal na mga Misa, panalangin at penitensiya. Ang katotohanan ay ang mga mananampalatayang Palmaryano ay nakararanas ng isang bagay na napakaespesyal sa kanilang mga kaluluwa sa mga araw na ito. Isang bagay na hindi maipaliwanag para sa mga sa kasamaang palad ay hindi miyembro ng Palmaryanong Simbahan. Sa mga araw na ito, ang mga miyembro ng Mistikal na Katawan ni Kristo ay tumatanggap ng napakaespesyal na mga grasya para sa kanilang kaligtasan at para din sa kaligtasan ng marami pang ibang mga kaluluwa.

    Sa labas ng Semana Santa, ang mga pagbisita ay nagpapatuloy sa umaga at tandaan na kailangan kayong pumunta sa pamamagitan ng appointment sa pamamagitan ng pagsulat muna sa sumusunod na email address: ocsficp@gmail.com. Ang mga pamantayan ng pagiging Kristiyano ay dapat palaging isinasaalang-alang kapag bumibisita sa Simbahan. Ang mga pamantayang ito ay kinakailangan dahil ito ay isang pagbisita sa Bahay ng Diyos. Ito ay isang pagbisita sa isang Sagradong Lugar. Gayunpaman, ang bawat isa ay dapat manamit nang disente sa lahat ng oras. Naglathala kami ng isang maliit na tarheta na may Ating Birhen ng Fatima sa harap at ang sumusunod sa likod: “Mensahe para sa mga Anak na Babae ni Maria. Kung gusto mong maging anak ni Maria na Kabanal-banalan, kailangan mong tularan ang Kanyang mga birtud. Sa mga Aparisyon ng Kabanal-banalang Birheng Maria sa Fatima noong taong 1917, inihayag ng ating Banal na Ina na darating ang mga moda na labis na makakasakit sa Kanyang Banal na Anak na si Hesus. Ang kasalanan ng kahalayan ay ang kasalanang nagdadala sa karamihan ng mga kaluluwa pababa sa Impiyerno. Ang malaswang pananamit ay laging mabigat na kasalanan para sa taong nagsusuot nito at pati na rin sa sinumang nasisiyahang tumingin sa mga taong hindi disente ang pananamit. Baguhin mo ang pananamit mo! Takpan mo ang iyong katawan, kung ayaw mong mapahamak nang walang hanggan!”